Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. De oudste leerlingen van het seminarie verrichten in die school, en in de gemeenten in den omtrek het werk zoowel van onderwijzers als van godsdienstleeraars, ammer is het dat door de groote behoefte aan inlandsche hulpkrachten de leerlingen menigmaal niet den geheelen cursus kunnen afloopen.

De zendelingen waren aanvankelijk uitsluitend Engelschen. Nu de Bismarck-Archipel onder Duitsch Bestuur staat neemt het Zendingsbestuur in Australië echter ook geregeld Duitsche zendelingen in zijn dienst. Voor Christelijke literatuur wordt zooveel mogelijk gezorgd; de omzet van christelijke boeken beloopt reeds 3 tot 400 Mark per jaai. De gemeenten beginnen hoe langer zoo meer bij te dragen voor hun eigen onderhoud. Dat kerk en schoolgebouwen en woningen voor de inlandsche leeraars op kosten der bevolking worden gebouwd spreekt van zelf. Maar bovendien wordt jaarlijks 25000 Mark voor de zending gecollecteerd. De voornaamste gelegenheden, waarbij dit geschiedt, zijn de zendingsfeesten, die zich reeds een plaats in het volksleven hebben veroverd. Wanneer zulk een feest nadert verhuurt menig inlandsch Christen zich tijdelijk op een plantage, ten einde genoeg te verdienen om een gift voor de zending op het zendingfeest te unnen meebrengen. Het werk gaat gezegend vooruit, in 1901 (latere statistieken heb ik nog niet kunnen krijgen) werkten op den Bismarck-Achipel 6 Europeesche zen-

o-nof-!n' Er Waren t0en 106 Ghristelijke gemeenten met 2'96 lidmaten, circa 7400 gedoopten, en 13000 „aanhangers", in het geheel dus een getal van ruim 23000 zielen. De werkwijze der Methodisten brengt mede dat met doop langer wordt gewacht dan op andere Zendingsvelden. Daar zouden dus waarschijnlijk vele van de 13000 „aanhangers" reeds gedoopt zijn. In elk geval zijn zij als doopcandi-

Sluiten