Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de eerste Evangelieboden hier aan, en voordat 20 jaren verloopen waren, waren reeds 20 graven gedolven, terwijl bovendien 9 zendelingen wegens hun gezondheidstoestand het land voor altijd hadden moeten verlaten. Een enkele aangrijpende episode moge hier worden vermeld. In het Jaar 1893 werd zendeling Arff opgedragen om, naar het voorbeeld dat door de Neuendettelsauer Broeders gegeven was, op een berg in de nabijheid van Bogadjim een gezondheidsstation te vestigen. Met zijn jonge vrouw beklom hij den berg, maar werd spoedig na zijn aankomst door de koorts aangetast. In een zeer gebrekkige hut van een Papoea vond de zieke een onderkomen, maar zijn toestand verergerde voortdurend, en toen in den nacht ten gevolge van een ongeluk de hut begon over te hangen, stierf de zieke. Zijn echtgenoote kon niet besluiten het lijk van haren man onder deze heidenen achter te laten, en zij zond dadelijk een bode naar den meest nabijzijnden zendingspost, ten einde hulp te zoeken. De vraag was echter of deze kon worden verleend, en reeds maakte de vrouw zich gereed om zelf de lijkkist voor haren echtgenoot gereed te maken. Gelukkig kwam op het laatste oogenblik hulp opdagen, en werd het lijk naar beneden gedragen en op den zendingspost behoorlijk begraven.

Een ander treffend geval is het volgende: Er waren eenige nieuwe Broeders juist uit Europa gekomen, ten einde de gedunde gelederen der zendelingen te komen versterken. Een hunner gaat des daags na zijn aankomst met een zijner collega's op de jacht; zijn geweer schijnt niet geheel in orde te zijn geweest, althans hij kreeg bij het afschieten de volle lading in het gezicht en was onmiddellijk een lijk.

Door de welwillendheid van het Bestuur der Rheinische Missions Gesellschaft kreeg ik inzage van een rapport door

Sluiten