Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inspektor Kriele na een bezoek aan dit arbeidsveld in Juli 1909 uitgebracht. Ik geloof niet onbescheiden te zijn, indien ik daaruit het volgende overneem. Vooreerst constateert hij dat het werk, wat zijn omvang aangaat, nog ongeveer op dezelfde hoogte staat als bij den aanvang. De vier bovengenoemde posten zijn in elkanders onmiddellijke nabijheid gelegen, soms op een afstand van niet meer dan een half uur, en zouden gemakkelijk door twee zendelingen kunnen worden bediend. In menig opzicht schijnt de bevolking veel meer toegankelijk voor het Evangelie dan voorheen; de godsdienstoefeningen worden goed bezocht, en oppervlakkig krijgt men den indruk dat de aanwezigen goed zitten te luisteren. Vergelijkt men echter den toestand bij dien in den arbeid van de Neuendettersauer Mission, dan valt hij geweldig tegen. De belangstelling is meer schijn dan wezen, en terwijl zij aan de Hoeongolf gaarne een reis van 6 a 8 uur maken om een godsdienstoefening te kunnen bijwonen, en ter wille daarvan den avond voor den Zondag ter plaatse waar de kerk staat aankomen, kost het op het terrein der R. M. G. moeite de hoorders een reis naar een post te laten maken die slechts een half uur verwijderd is, wanneer door omstandigheden geen godsdienstoefening in eigen gemeente kan worden gehouden. Op het terrein der Luthersche Broeders (wij merkten het reeds op) neemt het aantal dergenen, die zich voor het zendingswerk onder hun heidensche volksgenooten beschikbaar stellen, voortdurend toe; op dat der Barmensche Broeders is daarvan nog geen sprake.

Voor zoover mogelijk worden de oorzaken van dezen toestand opgespoord. Op den voorgrond staat natuurlijk de voortdurende wisseling der arbeiders, ten gevolge van het zoozeer ongunstige klimaat. De Broeders schijnen

Sluiten