Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hier het voorbeeld van de Neuendettelsauer Zending te hebben gevolgd, en plantages met daarmede verbonden kostscholen te hebben opgericht. Maar eerstgenoemde zijn veel te klein, en daardoor worden laatstgenoemde veel te duur. Op een zendingsveld als dit behoort elke post met minstens twee zendelingen bezet te zijn, ter wille van het klimaat dat telkens plotsel ing een der arbeiders kan dwingen te repatrieeren, maar vooral (en hierop wijs ik met nadruk) opdat, terwijl een der Broeders op den post blijft, de andere gelegenheid zou hebben het binnenland te bereizen. Inspektor Kriele constateert met leedwezen, dat dit nog niet of ternauwernood is geschied. Eindelijk wijst hij op het feit, dat op elk der vier posten een verschillende taal wordt gesproken, zoodat feitelijk iedere broeder aan zijn eigen post vastgenageld zit, en het letterkundig werk, dat de een verricht, aan den ander in het geheel niet ten goede komt.

Met eenige verbazing mis ik in deze beschouwing de opmerking, dat hier niet, zooals met zooveel succes aan de zuidkust en aan den Bismarck-Archipel is geschied, gewerkt is met inlandsche hulpkrachten van elders aangevoerd. Deze afwijking van een zoo beproefde methode is bij de Luthersche Broeders verklaarbaar; bij de Barmensche geenszins. Indien er overwegende redenen waren om ditmaal geen hulp te vragen van het oosten (de Zuidzee eilanden) of van het noorden (den Bismarck-Archipel) welnu, dan had men immers de noodige werkkrachten van Sumatra, van het eigen arbeidsveld kunnen laten komen. Dat men hier is afgeweken van een werkmethode, elders met zoo goed gevolg toegepast, is misschien op goede gronden te verdedigen ; maar die gronden hadden dan toch wel genoemd mogen worden. D

1) Nadat Ik het bovenstaande schreef vernam ik dat zend. HANKE thans

Sluiten