Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehen auf Kosten der Ev. Mission erzielt worden ist."

Het derde arbeidsveld der Roomschen waar zij met Protestanten althans in aanraking komen, ligt bij Postdamshafen, De Roomschen komen hier niet bepaald op het gebied der Protestanten maar hun werkzaamheid nadert het boven besproken terrein der Rheinische Missionsgeselschaft, die toch reeds met zoovele zwarigheden te kampen heeft, en voor wie de nabijheid van een Roomschen Zendingspost natuurlijk moeilijkheid oplevert. Deze missie vormt een eenheid met die van Berlinhafen, een weinig meer ten westen gelegen. Het Europeesche personeel bestaat uit negen priesters, 8 broeders en 8 zusters. Er zijn 470 gedoopte Christenen en een aantal scholen met 300 kinderen. Bekend is dat onze broeder van Hasselt eenige van de hier arbeidende missionarissen aan de Humboltsbaai ontmoette. Zij schijnen dus aan verdere uitbreiding naar het westen te denken, een plan dat zeker al onze aandacht verdient.

Ten slotte vermelden wij de Roomsche Zending aan de Zuidkust van Nederlansch Nieuw-Guinea. Na vele vergeefsche pogingen waarbij o. a. de bekende Pastoor Le Cocq d'Armandville het leven verloor, werd eindelijk in Augustus 1905 het werk hier begonnen. Op het oogenblik werken er vier priesters, en de berichten luiden zeer hoopvol. Er wordt beweerd, dat van de Etnabaai tot aan de grens van het Engelsch gebied twee talen gesproken worden, hetgeen haast ongelooflijk klinkt. Van de resultaten hooren wij nog weinig, maar de betrekkingen tot de bevolking zijn althans zeer vriendschappelijk. De arbeid der missionnarissen schijnt door de Regeering zeer te worden gewaardeerd. Vooral hier kunnen wij onze Roomsche broeders zonder al te veel zorg voor eigen werkzaamheid aan den arbeid laten. De afstand van de Maccluergolf is nog groot genoeg, en al spreekt men van de nabijliggende Etna-

Sluiten