Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond het onder bestuur van de Duitsche Nieuw-Guinea Compagnie, en de verhouding tusschen haar ambtenaren en de zendelingen was over het algemeen een zeer goede. De toestand op Nederlandsch Nieuw-Guinea was ongetwijfeld aanvankelijk iets beter dan in de andere deelen, maar toch gebrekkig en het duurde veel langer eer er verbetering kwam. In 1892 begon de Pakketvaart met haar geregelden dienst, maar eerst in 1898 werd een besturend ambtenaar te Menokwari gevestigd. Uit den aard der zaak is het altijd uiterst moeilijk in een zaak als deze de oorzaken aan te wijzen van den gang der zaken: toch komt het mij voor dat wij bij het beoordeelen van den toestand zeer nadrukkelijk hierop moeten letten.

Verder meen ik dat het welslagen der Zending der L. M. S. op Zuid-Nif uw-Guina en der Methodisten in den BismarckArchipel voor een niet onbelangrijk deel moet worden toegeschreven aan het feit dat zij dadelijk hebben gebruik gemaakt van inlandsche hulpkrachten. Ik zeg niet dat het op Nederlandsch Nieuw-Guinea mogelijk zou zijn geweest dit voorbeeld te volgen; ik wil slechts wijzen op hetgeen op de andere arbeidsvelden is geschied. En dan verdienen, naar het my voorkomt, ook de onderzoekingsreizen van Chalmers zeer de aandacht. Hij heeft daardoor vooreerst zijn eigen kennis verrijkt, hetgeen aan het werk zeer ten goede is gekomen, maar bovendien heeft hij daardoor zich zelf, en dat wil hier zeggen aan de zaak, die hij diende, groote bekendheid gegeven Ik wijs nog eens op den naam Tamate d. i. leeraar, onder welken hij algemeen bekend was.

Bij het bestudeeren van den arbied der Buitenlandsche zendingscorporaties is mij echter bijzonder tegen gevallen de oogst op ethnologisch gebied door hen binnen gehaald. In het boek van Chalmers is daaraan één hoofdstuk gewijd van

Sluiten