Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt met de werkzaamheden en zoo werd het nieuwe station opgericht. Het werd .Lahoesa genoemd, naar de rivier van dien naam, die Nias in twee deelen verdeelt en dicht bij welker monding de post gebouwd werd.

Zooals we reeds vermeld hebben, waren er velen onder de heidenen, die naar de komst van den zendeling verlangd hadden en zij sloten aich ook dadelijk bij hem aan. Zoo kon hij al spoedig zijn eigenlijk werk beginnen. Niet minder dan 82 personen boden zich aan om dooponderwijs te ontvangen, zoodat Khumm handen vol werk had.

Want het was wel een heerlijk, doch geen gemakkelijk werk, aan deze diep gezonken heidenen de allereenvoudigste beginselen van het Cbristndom in te prenten. Ook met een schooltje kon hij beginnen en . .. met kerk houden Niet, dat er maar dadelijk een kerk en een schoolgebouw in gereedheid waren. Men kwam eenvoudig in de openlucht bijeen, vóór het huisje, dat Krumm voorloopig betrokken had. Maar men kwam. 't Is waar, het was een eigenaardig gezelschap, dat zich daar bont dooi een verzamelde. Er waren ouden van dagen en zuigelingen, op den rug hunner moeders gedragen, mannen en vrouwen, jonge menschen en heel of half naakte kinderen. De ouden waren nog niet gewend aan het stil zijn en toeluisteren» de kinderen trokken zich van den zendeling niet veel aan en de zuigelingen schreeuwden er nog al eens dapper op los. 't Was vaak met recht een heidensch lawaai. Maaide menschen kwamen en hoorden het Evangelie. Soms waren er wel twee honderd aldus vergaderd, zoodat Krumm zich hartelijk verblijdde, al was het wel eens moeilijk om zich verstaanbaar te maken.

Gedurende den bouw van zijn huis moest hij natuurlijk ook als bouwmeester en opzichter optreden, waardoor hem veel tijd geroofd werd. Dan kwam daar nog de behan-

Sluiten