Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zendelingswoning en wenschte Krumm te spreken!

Er was met dezen man een wonder gebeurd. Want een wonder was het. Door het gedrag van den zendeling was Solago diep getroffen, en toen hem nu nog in denzelfden tijd een in het Niassisch vertaald Christelijk boekje in de handen was gekomen, dat hij met aandacht had gelezen, had hij niet gerust voordat hij meer van de nieuwe leer gehoor had. Door de inlichtingen, die hij van eenige Christenen ontving, werd zijn belangstelling met zijn nieuwsgierigheid grooter, en hij besloot naar den zendeling zelf te gaan, ten einde van hem meer te weten te komenZoo stond hij op een goeden dag voor Krumm met het verzoek: „Toea, vertel ook ons, Iraono• Hoena, van de Hoekoe Lowalangi (leer van God)." En dat het dezen ruwen man ernst was, bleek duidelijk, toen hij zijn bezoeken geregeld herhaalde en met den grootsten ijver aan het leeren toog. Bovenal bleek zijn ernst hieruit, dat hij ook aan anderen dacht. Hij wekte zijn oude vrienden op om mee naar den zendeling te gaan en zoo kwam hij steeds weer met anderen, die ook iets van het Christendom wilden hooren. Ook zijn broeder, Fadoli geheeten, het voornaamste hoofd der Iraono Hoena, bracht hij mede. Ja, hij deed nog meer. Met zijn gebrekkige kennis begon hij zelf zijn stamgenooten te helpen en hun het Woord Gods te verkondigen, zoo goed en zoo kwaad

dit ging. . ....

Op het Kerstfeest kwam Solago met ruim twintig

stamgenooten naar Lahoesa. Wat stonden deze menschen over allerlei dingen verbaasd! Vooral het paard van Krumm moesten ze goed bekijken, want daarvan hadden ze de vreemdste dingen gehoord. De Niassers hebben n. 1. geen paarden en Krumm had het zijne van Sumatra meegebracht. Zij vertelden nu, dat de zendeling een dier had

Sluiten