Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen mij geen rust lieten, voordat ik met hen ging en de zaak onderzocht, daar, naar zij meenden, een half uur van ons huis de wachtvuuren brandden. Gelukkig bleek het slechts een veldbrand te zijn. Het eerste jaar hadden wij steeds te kampen met koorts, oorlog, woelingen en aardbeving, maar mijn vrouw behield ondanks dit alles moed en geloof".

De eenvoudige heidenen konden het maar niet begrijpen, dat God haar nu kon wegnemen? Ach, eigenlijk kon hij het wel begrijpen. „Zij was rijp voor de eeuwigheid", zoo schreef hij in één zijner brieven.

Doch al morde hij niet, het viel hem toch bijzonder zwaar dit verlies te dragen. Daarbij kwam nog, dat vóór het jaar verstreken was, ook zijn jongste kindje, dat vriendelijk opgenomen was in het gezin van zendeling Seher, hem door den dood ontnomen werd.

Het was een zegen voor den zwaar beproefden man, dat hij in zendeling Hippenstiel een vriend en helper had, en dat het werk voortging zich heerlijk te ontplooien Tezamen troffen zij de maatregelen, die noodig waren voor de oprichting van een nieuwen post te Lolowaoe. Ben bijzondere vreugde was het hem, toen hij op het Kerstfeest Siwahoemola met 84 van zijn dorpsgenooten in diens eigen dorp Sarahili, waar kort tevoren een kerkje gebouwd was, mocht doopen.

In December deed ook de jonge vrouw van zendeling Hippenstiel haar intrede te Lahoesa, zoodat nu de huiselijke zorgen weer aan een vrouw konden worden overgelaten en er weer meer gezelligheid in huis kwam. Maar ook de beste zorgen konden Kritmm zijn verlies niet vergoeden. Hij gevoelde het wel, voor eenigen tijd zou hij den arbeid moeten neerleggen en in Europa nieuwe krachten zoeken. Gaarne zou hij tot 1904 gebleven zijn, omdat dan de nieuwe

Sluiten