Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz.

Concurrentie lusschen de gemeente-instelling te Delft en Leiden. — Vrees voor gebrek aan hoofdcommiezen in

Indië. Voorstellen ter voorziening. — Voorstel van den Gouverneur-Generaal van Lansberge tot instelling van

een afzonderlijk examen voor bureau-ambtenaren. — Bestreden door den Minister var Golistein. — Herziening van 1883. — Landbouwkundige opleiding der a. s. ambtenaren in Indië. — Geschiedenis van afdeeling A van de

Buitenzorgsche Landbouwschool. — Opheffing van die afdeeling in 1882 70

HOOFDSTUK VI. Wijzigingen en voorstellen tot verbetering van de bestaande Begeling van 1883—1899.

Voorstel van de Hoogleeraren van deb Lith en Spanjaard lot oprichting eener Rijksinstelling tot opleiding der Oost-Indische ambtenaren. — Schels van eene op te .richten Academie. — Toelichting van het plan. — Advies van den Minister van Binnenlandsche Zaken Baron Mackaij. — Beoordeeling van bet voorstel van der Lith— Spanjaard door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur var- Vleuteh, den Baad van Directeuren, het College van Curatoren van het Gymnasium Willem III en den Baad van Nederlandsch-Indië. — Advies van den GouverneurGeneraal Pijsackeb Hordijk om geen Bijksinstelling op te richten en om afdeeling B van het Gymnasium Willem III te behouden. — Vragen van den Minister var Dedeh over de wenschelijkheid tot wijziging van het examenprogramma. — Advies van de Nederlandsche examen-commissie en van den Gouverneur-Generaal Pijnackeb Hordijk.— Denkbeelden van den Minister van Dedeh. — Bestreden door den Raad van State. — Nader toegelicht door den Minister. — Begeling van 1893 en daaraan ten grondslag liggende beginselen. — Opheffing van afdeeling B van Gymnasium Willem III voorgestaan in de Tweede Kamer en door den Heer va» der Kemp. — Niet raadzaam geoordeeld door Mr. Kokeman, den Gouverneur-Generaal Pijhacker Hordijk en de Ministers Keüchehiüs en Bergsma. 94

BIJLAGEN.

Bijlage A. Lijst van de betrekkingen (vermeld in de door den Koning goedgekeurde Besolutie van 23 Augustus 1835 n°. 1) waarvoor

het bezit van het radicaal van Indisch ambtenaar geen'vereischte is (Indisch Staatsblad 1836 n°. 35) 135

Bijlage B. Certificaat wegens kennis van de Inlandsche talen en nopens de wijze van omgang met de Inlandsche hoofden en

bevolking, hetwelk behoort te worden overgelegd bij den dienststaat voorgeschreven bij Staatsblad 1823 n°. 43 136

Bijlage C. Rapport van den Heer Gericke over het Instituut te Socrakarla van 12 April 1824 137

Bijlade D. Bepalingen, nopens de beoefening der Maleische en Javaansche talen door jonge lieden en hunne opleiding tot surnumeraire

ambtenaren bij de Landelijke Inkomsten en kultures, lot ambtenaren bij het Bureau over de Inlandsche zaken Ier Algemeene

Secretarie en tot plaatselijke Iranslateurs voor de Inlandsche talen 139

Bijlage E. Koninklijk 'Besluit van 6 December 1842 n". 59 betreffende de benoembaarheid en uitzending der Oost-Indische ambtenaren. 140 Bijlage F. Uittreksel uit de Aanteekeningen van den oud-Minister Baod op de nota van den Baad van Nederlandsch-Indië van

3 September 1849 • • • • 142

Bijlage G. Ontwerp van den Minister Uhlehbeck nopens de benoeming en het ontslag van de ambtenaren voor den burgerlijken dienst

in Nederlandsch-Oost-Indië (rapport aan den Koning van 5 December 1862 Lelt. Apz n°. 28) 146

Bijlage H. Koninklijk Besluit van 10 September 1864 n°. 47 (Indisch Staatsblad 1864 n*. 194) betreffende de benoembaarheid voor den

burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië. Met artikelsgewijze toelichting zooals die is gegeven in de dépêche van den

Minister Fransen vak de Potte van 24 September 1864 Lett. Apz n". 34/1174 151

Bijlage I. Advies van Professor de Loüter over de vraag of van de a. s. Oost-Indische ambtenaren kennis van de rechtsbeginselen

gevorderd moet worden *

Bijlage K. Advies van den oud-Rèsident Lagikg Tobias over de vraag of de a. s. Oost-Indische ambtenaren examen behooren af te

leggen in het Javaansch en Maleisch dan wel in een dier beide talen 168

Bijlage L. Bepalingen betreffende hel groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst (Indisch Staatsblad 1893 n*. 257) 162

Sluiten