Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. wanneer daarop, hoewel ingediend, niet tijdig is beschikt;

e. wanneer de naturalisatie verhinderd wordt door de nationaliteit van den betrokken ambtenaar; d. wanneer de belanghebbende in aanmerking komt voor bevordering, vóór dat hij volgens de wet, bevoegd is naturalisatie te vragen.

Artikel 18.

Waar de vereeniging van het burgerlijk en militair gezag of de opdragl van het burgerlijk gezag aan een militair wordt gevorderd, is de Gouverneur-Generaal bevoegd aan militaire officieren de tijdelijke waarneming op te dragen van burgerlijke ambten en bedieningen.

Artikel 16.

Behoudens de uitzonderingen bij het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië bepaald, worden de ambtenaren door den Gouverneur-Generaal ontslagen, onder eervolle vermelding:

o. op eigen verzoek, dat niet kan worden afgewezen, dan in tijden van gevaar, of op grond van bijzondere verpligtingen door den ambtenaar bij zijne benoeming of beschikbaarstelling aangegaan, maar dan tegen terugbetaling, naar reden van den reeds volbragten diensttijd, van de gelden door hem genoten of voor hem en zijn gezin betaald voor zijne indienststeliing in Nederlandsch-Indië;

b. tengevolge van uiterlijk drie jaren aanhoudende zieks- of ligchaamsgebreken en daardoor ontstane ongeschiktheid;

c. wegens het bekend worden van handelingen, welke, waren zij bekend geweest tijdens de benoeming tot ambtenaar, die benoeming zouden hebben doen nalaten.

Het ontslag heeft plaats zonder eervoUe vermelding: o. wanneer de ambtenaar ter zake vau misdrijf is veroordeeld lot gevangenisstraf ; 6. wanneer hij verklaard is te verkeeren in staat van kennelijk onvermogen;

c. wanneer hij in gijzeling is gesteld wegéns schulden;

d. wegens het aangaan van schulden, in haren oorsprong beneden de waardigheid van den rang dien de ambtenaar bekleedt, of wegens het aanhoudend maken van schulden tengevolge van verkwisting of andere vrijwillige handelingen;

e. wegens'het regtstreeks of zijdelings aannemen van aanbiedingen, beloften, gaven of geschenken, van wie ook, tot het doen van eenige zelfs regtmatige verrigtiug in de waarneming van eenig ambt en bediening, of het nalaten van iets hetwelk door trouwe pligtsvervuUing wordt gevorderd;

f ter zake van gebleken wangedrag, achteloosheid, misbruik maken van gezag en opzettelijk dienstweigering;

g. wegens deelneming aan vereenigingen en vergaderingen, vermeld in artikel ttl van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië;

h. wegens overtreding der verordeningen lot handhaving van het eigendomsregt van den Staat op de Gouvernementsarchieven in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.

Artikel 17.

Ontslag uit de dienst heeft van regtswege plaats tengevolge: a. van het verlies van de hoedanigheid van Nederlander;

b van een vonnis waarbij een ambtenaar tot eene ontoerende straf wordt veroordeeld;

c. van de toepassing van het bepaalde bij de artikelen 45, 46 en 47 van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië.

Artikel 18.

Het verleenen van een bevel tot gevangenneming van eenen ambtenaar brengt van regtswege schorsing in zijn ambl of bediening te weeg.

Artikel 19.

Tot het verleenen van ontslag uit de dienst zonder eervolle vermelding wordt door den Gouverneur-Generaal niet overgegaan dan nadat de betrokken ambtenaar in zijne verdediging is gehoord.

Het advies van den Raad van Nederlandsch-Indië wordt ingewonnen wanneer het ambtenaren geldt bedoeld bij artikel 28 litt. f van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië.

Het Hoog-Geregtshof wordt geraadpleegd in de gevaUen en in voege bij het Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië bepaald. _

Aan den betrokken ambtenaar worden de beweegredenen medegedeeld die tot zijn ontslag hebben geleid.

Artikel 20.

Ambtenaren die zich met verlof in Nederland bevinden en de dienst wenschen te verlaten, rigten hunne aanvraag om ontslag aan den Gouverneur-Generaal door de tusschenkomst van Onzen Minister van Koloniën.

Wanneer zij op pensioen aanspraak kunnen maken, geschiedt de aanvraag zes maanden vóór dat zij anders naar Indië zouden moeten terugkeeren om bij het eindigen van hun verlof aldaar te zijn aangekomen.

Sluiten