Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE R.

ADVIES van den Oud-Gouverneur Laging Tobias over de vraag of de a. s. OostIndische ambtenaren examen behooren af te leggen in het Javaansch en Maleisch den wel in één dier beide talen.

Bö de bespreking der vraag, welke verbeteringen in de eischen van het groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen denst kannen gebracht worden, in de op 24 September jl. te Hage gehouden vergadering der C0mm,ssie, welk in dit Var in Nederland het groot-ambtenaarsexamen heeft afgenomen, is onder meer besloten den Minister van KoTnien h, overweging te geven, de kennis der Javaansche en Maleische talen beide verplicht te stellen voor hen die in den Nederlandsch-Indischen staatsdienst wenschende te «reden, zich onderwerpen aan het genoemd examen, die, den We tepkende heeft zich met het gevoelen der overgroote meerderheid van de Commissie in dezen niet kunnen vereenigen, maar was op dit punt voor het behoud van het thans bestaande examen-programma, d. w. z. hij S^teTTSL verplicht te blijven stellen in eene van beide talen, Javaansch of Maleisch, naar keuze van belanghebbenden. ^ ^ Sub.Commissi die hetsch dervoorstellen

aan den Zster van Koloniën in le dienen ontwierp, is aangevoerd, nl. dat reeds aan de vroegere Delftsche Academie de JavaanZ en Maleische talen werden onderwezen, en de kennis daarvan ten rechte gehjkelijk verplicht werd gesteld blj het afleggen van het eindexamen, omdat beide talen ieder eene oP zich zelve staande beschaving vertegenwoordigen en haar invloed hebben doen gelden in den Nederlandsch-Indischen Archipel. , W0W g Het Javaansch en Maleisch nu in dien Archipd de meest verbreide talen zijnde, waarvan voora de eerste door ziinen grooten r^kdom aan woorden en vormen en door de hooge trap van beschaving waartoe d.e aal gekomen fs het best in s al i een beeld te doen vormen van de gewoonten en den aard van het vo k, dat d.e aal gebru.kt zoo achtte de meerderheid der Commissie de kennis van die beide talen onmisbaar voor hen, d,e in den Indischen staatsdienst ^ ^ ^ ^ ^ zijn aIg aU btenaren van hel Neder-

.andsch-Inlh GoTvernement voldoende kennis vau het Javaansch en Maleisch konden hebben, beeft echter niet met

ï: *<ht, -——-~siechts by -enkeien

» Thet' naaS«];acht de eischen van het groot-ambtenaarsexamen noodeloos hooger op te voeren dan reeds het talen op te doen.

algemeen niet mogelijk acht in den beperkten studietijd beide talen M § ber jL reeds een J

Wat de besturende ambtenaren betreft, zoo verklaarde in de ^f^^^^^l. in de Buiten] der examencommissie, dat vroeger geruimeu tijd diende als ambtenaar^bijhet

bezittingen, dat bij als zoodanig nooit de oood^urM|EdM»d w ^ kOTnl^^™S!S£i ^SST^odoieteAeode gemis dier kennis alleen gevoeld had, omdat het hem een -nderpaal was voor J^^^^J^ en in zelfs was 19 jaren als kontroleur, als assistent-resident en als Hoofd van g west op «™» dier taal nhij; verschillende gewesten vau Sumatra werkzaam en heeft daar evenmin ooit behoefte gevoeld aan kennis j

Sluiten