Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, dat zij met vrucht in de functie van dorpsonderwijzer werkzaam zullen zijn, dan worde hun een radicaal (Bijlage B) uitgereikt.

Door eene zoodanige regeling zal alsdan een zelfstandig korps gemeenteonderwijzers in het gewest worden gecreëerd, bevoegd tot het geven van

10. Inkomsten van den Inlandschen gemeente-onderwijzer.

11. Leerplan.

F"':'

onderricht aan de Javaansche dorpsschool, doch aan hun radicaal geene aanspraken kunnende ontleenen op plaatsing bij het Gouvernementsonderwijs of in eenige andere Landsbetrekking, zoodat van een voortdurend streven in die richting geene sprake zal wezen.

De positie van den dorpsonderwijzer toch is eene andere, dan die van de Gouvernements-onderwijzers. Deze laatsten zijn Landsdienaren, de eersten beambten van ^de desa. Mogen zij door hunne opleiding eenigszins verheven zijn bovenTïèTgförvan de bevolking, naar hunnen stand zijn zij niet meer, en dit dienen zij ook te blijven, dan de eersten onder hunne gelijken.

Zij behooren in de desa zich thuis te gevoelen, werkelijk lid der gemeente te zijn, op vertrouwelijken voet om te gaan met de mede-ingezetenen en daardoor in de gelegenheid te zijn om ook ouderen met hunne kennis te verrijken.

Het sta den onderwijzers daarom ook ten volle vrij, evenals hunne dorpsgenootert het landbouwbedrijf uit te oefenen.

In het algemeen kan een maandelijksch inkomen, vertegenwoordigend een bedrag van + ƒ 15 als minimum en ƒ 20 a ƒ 25 als gemiddeld, voor de hierbedoelde onderwijzers passend worden geacht.

De bezoldiging worde zooveel mogelijk gevonden in de verleening van het gebruik van zekere uitgestrektheid gemeentelijken bouwgrond als middel tot levensonderhoud.

In streken, waar de erfelijk individueele bezitsvorm de heerschende is, zal met behulp van een voorschot uit de middelen der plaatselijke credietinstellingen de gemeente wellicht hier en daar in staat kunnen worden gesteld om zoodanig apanageveld voor den dorpsonderwijzer aan te koopen.

Misschien kan voorts de onderwijzer somwijlen tevens worden belast met de administratie van dorpscredietinstellingen en hieruit nog een bijdrage tot zijne inkomsten kunnen putten.

In elk geval behoort de onderwijzer bovendien een aandeel in de te heffen schoolgelden te genieten, ten einde hem belang te doen hebben bij toeneming van het aantal leerlingen. Zelfs kan het noodig blijken hem die gelden geheel af te staan, wanneer zijne inkomsten uit anderen hoofde te gering mochten zijn.

Wijders behoort de onderwijzer te worden begrepen onder die categorieën van personen, door welke krachtens beschikking van den Resident vrijstelling van heerendiensten wordt genoten, terwijl van de gemeente zelve ten aanzien van het verrichten van desadiensten eenzelfde tegemoetkoming mag worden verwacht.

Mochten niettemin door bijzondere omstandigheden de aan het ambt verbonden voordeden ontoereikend zijn om een geschikt persoon daarvoor te bekomen en de gemeente inderdaad niet bij machte worden bevonden om die baten te verhoogen, dan, doch ook niet eerder en niet langer dan noodig is, kan ook in deze weder tot verschaffing eener subsidie van Regeeringswege als bedoeld in § 8 het verzoek aan den Resident worden gedaan.

I Het leerplan omvatte het lezen en schrijven van de landstaal, alsmede de toepassing der vier hoofdbewerkingen van de rekenkunde met geheele getallen.

Het onderwijs moet voorts dienstbaar worden gemaakt aan de verschaffing van juister begrippen omtrent hetgeen de kinderen dagelijks in hunne omgeving kunnen waarnemen en voor hen van belang is te achten.

Bij het rekenen bezige men vooral de onder de bevolking gebruikelijke lengte-, vlakte- en inhoudsmaten en gewichten, doch worde aan de meergevorderde leerlingen zoo mogelijk tevens eenig begrip gegeven, voorzoover dit voor hen van nut kan zijn, van de voornaamste maten en gewichten van het metrieke stelsel en de verhouding daarvan tot de eerstbedoelde. 7

Sluiten