Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Schooltijden.

14. Vacanties.

scholen en waaruit beurtelings toezending plaats vindt aan elke gemeenteschool, welke wijze van verspreiding het voordeel verschaft, dat met eene kleinere oplaag kan worden volstaan en dus eene aanzienlijke besparing van kosten kan worden verkregen.

Bij de vaststelling van de schooltijden worden de hoofden der bevolking nauwkeurig geraadpleegd, ten einde rekening te houden met plaatselijke omstandigheden en de gelegenheid tot schoolgaan zooveel mogelijk binnen algemeen bereik te brengen.

Mitsdien moet bovenal worden gelet op de uren, waarin van de hulp der oudere kinderen gebruik pleegt te worden gemaakt voor veld- of huisarbeid. De grootere jongens zullen bijv. veelal eerst tot schoolbezoek tijd kunnen vinden in den namorgen of in den namiddag.

Zooals uit het rooster van werkzaamheden (bijlage Ulo) kan blijken, is de leertijd voorloopig gesteld op twee en een half uur. Eene uitspanning van den duur van een half uur is voor de laagste klasse wellicht wenschelijk doch niet bepaald noodzakelijk.

Een langdurige schooltijd, welke de kinderen den geheelen voor- of namiddag aan het huisgezin onttrekt, kan slechts schade doen aan de populariteit van het onderwijs.

De roeping trouwens van de dorpsschool, ter voorkoming van overdrijving wel in het oog te houden, is in het algemeen geen andere dan de kinderen te oefenen in lezen, schrijven en eenvoudig rekenen, behoudens verspreiding van elementaire begrippen omtrent dagelijks voor hen waarneembare feiten en verschijnselen.

De school mag geen verstoring brengen in het Inlandsch huishouden; zij stelle alleen de kinderen in de gelegenheid gedurende enkele van hunne vrije uren zich min of meer geestelijk te ontwikkelen.

Door den leertijd op twee en een half uur te stellen wordt bovendien het voordeel verkregen, dat het zeer goed mogelijk en voor de onderwijzers in het minst niet vermoeiend zal zijn tweemalen per dag school te houden.

Nergens is bezwaar gemaakt tegen gelijktijdig schoolbezoek van jongens en meisjes, mits slechts zorg worde gedragen, dat zij afzonderlijk zitten.

Splitsing van het schoolbezoek voor de verschillende klassen heeft op de beste wijze plaats door in de morgenuren .alleen de eerste klasse, in den namiddag de tweede en derde klasse te zamen onderricht te geven.

Waar de school slechts door één onderwijzer wordt beheerd, zal deze bij eene zoodanige regeling des morgens zich geheel met de pasbeginnenden bezig kunnen houden, terwijl in de twee andere klassen afwisselend schriftelijk en mondeling onderwijs kan worden gegeven.

Met één onderwijzer kan aldus worden volstaan, zoolang elke klasse uit niet meer dan ongeveer 35 leerlingen bestaat.

Bij de opening der school kunnen ongeveer 50 leerlingen worden toegelaten.

In den drukken tijd der sawahbewerking of van den oogst kan — behoudens de nader te bespreken vacanties — het aantal schooluren zoo noodig worden verminderd, terwijl verder bij de vaststelling van de schooltijden tevens zooveel doenlijk acht worde geslagen op de uren, gedurende welke de kinderen godsdienstonderwijs plegen te genieten.

Uit het vorenstaande volgt, dat de schooltijden niet voor alle scholen in het gewest of de afdeeling uniform behoeven te worden gesteld, zij het ook dat gemakshalve zooveel doenlijk naar regelmaat worde gestreefd en het Bestuur voor elke desa nauwkeurig bekend behoort te zijn met de aldaar geldende regeling.

Zijn bovendien de schooluren eenmaal met goedkeuring van het Plaatselijk bestuur bepaald, dan behoort stipte inachtneming der vastgestelde tijdstippen voor de onderwijzers zoowel als voor de kinderen als eerste eisch te gelden.

Ook de regeling hiervan geschiede in voege als in § 13 is aangegeven, met inachtneming van het navolgende.

Sluiten