Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Leiding en toezicht.

l i

De Opzieners der gemeente-scholen of de Mantrigoeroe's belast met het toezicht over de desascholen, dienen maandelijks aan den betrokken Controleur een inspectierapport in, ingericht volgens bijlage XV. Dit verslag worde ter kennisneming gezonden aan den Regent en het Europeesch Bestuurshoofd der afdeeling, die het verder zendt aan meergenoemden Inspecteur.

De Algemeene leiding, wat betreft de totstandkoming en de bevordering van het Inlandsch gemeente-onderwijs, berust voorshands bij den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, aan wien voor de behandeling der daarop betrekking hebbende aangelegenheden een Inspecteur en de noodige AdjunctInspecteurs zullen worden toegevoegd. Voorts worden Inlandsche onderwijzers, met den titel van „Hoofdopziener der Inlandsche gemeentescholen", belast met de algemeene controle op de voor de verschillende groepen van scholen aan te stellen Opzieners, aan welke laatste, mede aan het korps der Inlandsche Gouvernementsonderwijzers te ontleenen, functionnarissen, zooals in § 8 is vermeld, het toezicht wordt toevertrouwd over een complex van in doorslag een vijftigtal scholen.

De rechtstreeksche zorg echter voor het gemeentelijk schoolwezen blijft opgedragen aan de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, onder de bevelen van den Resident.

Immers geldt het hier eene aangelegenheid, ten nauwste verband houdend met het volksbestaan en met de ontwikkeling van het Inlandsch gemeentewezen, zooals dit in wettelijken zin in de Inlandsche Gemeenteordonnantie in Staatsblad 1906 No. 83 belichaamd is.

Te rade gaande met de in de vorige paragrafen ontvouwde beginselen en met de eventueel door den 'Chef van genoemd Departement te geven nadere wenken en voorschriften, is het de taak der Hoofden van gewestelijk bestuur om in overleg met de betrokken Europeesche en Inlandsche ambtenaren geleidelijk de noodige regelingen te treffen of te doen treffen nopens de besproken onderwerpen en voorts die instructiën ter zake te geven, welke de omstandigheden gewenscht mochten maken.

Daarbij worde tevens bepaald, dat de goedkeuring van den Resident wordt vereischt om een Inlandsche gemeenteschool op te richten of op te heffen, waardoor voorkomen zal worden, dat het Inlandsch onderwijs nog langer afhankelijk is van de vaak wisselende inzichten der elkander opvolgende plaatselijke ambtenaren.

Gelijk hierboven gezegd, zal de daadwerkelijke bemoeienis met het gemeentelijk schoolwezen tot de taak van het Bestuur behooren.

Van de toewijding en het doorzicht, inzonderheid van de Regenten en de aan dezen ondergeschikte Inlandsche hoofden, zal het afhangen of het desideratum van een populair onderwijs, aanpassende aan de behoeften en de levensomstandigheden van het gros der Inlandsche bevolking en voor alle kinderen toegankelijk, verwezenlijkt wordt.

Zal het in de eerste plaats de materieele zijde van het vraagstuk zijn waaraan zij hunne zorgen hebben te wijden, ook het onderwijs zelf zal hunne onverpoosde belangstelling behoeven, waar immers inzonderheid door hunne overreding verkregen zal moeten worden, dat de bevolking de haar toegedachte nieuwe instelling, ondanks de daaraan verbonden gemeentelijke lasten, als een nuttige aanwinst aanvaardt en op prijs toont te stellen

Niet de weg van bevelen doch die van voorhouding en bespreking met den desaman moet daarbij worden bewandeld.

Overigens behoeft het geen betoog, dat de controleerende ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur ook in zake het volksonderwijs op de gebruikelijke wijze hunne medewerking hebben te verleenen en tot het algemeen toezicht op den gang van zaken het hunne hebben bij te dragen In het bijzonder ligt het op hun weg de besprekingen met de bevolking bij te wonen, daarbij aanwijzingen te verstrekken en hun bijstand te verschaffen tot oplossing der bezwaren, welke bij de verwezenlijking der planlen mochten worden ontmoet.

Met het oog op de wenschelijkheid om in de regeling van het Inlandsch gemeente-onderwijs in de verschillende gewesten zooveel mogelijk eenheid

Sluiten