Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VIII.

KABOEPATEN BOELAN.

DISTRICT TAHOEN.

SEKOLAH DESA

DAFTAR moerid jang masoek dan moerid jarig keloear sekolah.

Angka stamboek.

Angka oeroet.

Moerid jang baroe Oeang sekolah masoek. seboelan.

Angka stamboek.

Angka oeroet.

Moerid jang soedah Oeang sekolah keloear. seboelan.

Sluiten