Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

1. Hij, die een stoomketel in gebruik wenscht te stellen, wendt zich ter erlanging van .de in artikel 1 bedoelde vergunning tot den Hoofdingenieur van het stoomwezen.

2. Het verzoekschrift gaat vergezeld van eene teekening van den ketel en, voor ketels met inmetseling, van de bemetseling alles op een schaal niet kleiner dan 1 :i2 en met volledige ingeschreven maten, en behelst verder een opgave van :

a. waar en door wien de ketel vervaardigd is;

b. het doel, waartoe de ketel in gebruik zal worden gesteld;

c. de grootte van het verwarmd oppervlak en van het totale roosteroppervlak;

d. de grootste werkelijke drukking, in kilogrammen op den vierkanten centimeter, welke men 'voor den ketel, wenscht toegelaten te zien.

Onder werkelijke drukking moet worden verstaan het wrschil tusschen de drukking, welke door den stoc^n en die, welke door . den dampkring tegen de wanden van den ketel wordt uitgeoefend;

e. de grondstoffen, waaruit de ketel in zijne verschillende onderdeelen is vervaardigd, tenzij zulks uit de bovengenoemde teekening blijke;

f. de veiligheidskleppen en hare afmetingen, en de verdere bij den ketel behoorende veiligheidstoestellen;

<7. voor vaste ketels :

de plaats waar de ketel is of zal worden opgesteld, in het laatste geval onder vermelding van het tijdstip, waarop de ketel overeenkomstig het bepaalde bij het volgend artikel kan worden onderzocht en beproefd;

voor andere ketels :

de plaats waar de ketel zich bevindt;

li. het fabrieksnummer, en het nummer, den naam of het merk, waarnaar de ketel door den aanvrager onderscheiden wordt.

3. Is de ketel reeds vroeger in Nederlandsch-Indië in gebruik geweest, dan wordt dit in het verzoekschrift vermeld, onder overlegging van de vroegere vergunningsakte.

4. Meergenoemd verzoekschrift wordt door den aanvrager ingediend aan den ambtenaar, die in het gewest waar de indienststelling verlangd wordt, belast is met het toezicht op de stoomketels.

Art. 4.

1. Op bet in het vorig artikel bedoeld verzoekschrift wordt niet beschikt, dan nadat de ketel vanwege den dienst van het stoomwezen is onderzocht en beproefd.

2. Voor de in vaartuigen, afkomstig van buiten Nederlandsch-Indië, geplaatste scheepsketels, die in Nederland zijn

Sluiten