Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzocht en beproefd, is de in de vorige alinea bedoelde beproeving geen vereischte, mits de vergunning gevraagd wordt voor het gebruik der ketels in hetzelfde vaartuig, waarin zij sedert evenbedoeld, in Nederland ingesteld onderzoek geplaatst gebleven zijn, en bij het verzoekschrift wordt overgelegd het door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederland uitgereikte bewijs, dat het -onderzoek en de beproeving aldaar met gunstig gevolg hebben plaats gehad.

Art. s.

1. Het onderzoek der stoomketels omvat alle handelingen, welke noodig zijn om zekerheid te verkrijgen, dat bij de samenstelling en de uitrusting der ketels voldaan is aan de bepalingen van de artikelen 7 tot en met 19, van dit reglement, of, ingeval daarvan is afgeweken, dat de gevolgde inrichting even goed aan het beoogde doel beantwoordt.

2. Het onderzoek of de plaatdikte van den ketel en de afmetingen zijner samenstellende deelen, in verband met den vorm van den ketel en de gebezigde metaalsoort voldoenden waarborg aanbieden voor de veiligheid bij het gebruik (art. 7) blijft ach° terwege, indien de ketel geheel is gebouwd naar eene overeenkomstig art. 3 van dit reglement goedgekeurde teekening.

3. De beproeving geschiedt door het inpersen van koud water totdat eene werkelijke drukking is verkregen :

bij ketels, welke onder eene drukking van vijf kilogrammen per cM2 of minder moeten werken : van het dubbele der drukking, waaronder de ketel moet werken;

bij ketels, welke onder eene drukking van meer dan 5, doch minder dan 10 K.G. per cM2 moeten werken : van 5 K.G. per cM2 meer dan de drukking, waaronder de ketel moet werken;

bij ketels, die onder hoogere drukking moeten werken : van anderhalf maal die drukking.

4. De ketel wordt zoolang onder de beproevingsdrukking gehouden, als noodig is om de deelen van den ketel behoorlijk te onderzoeken.

5- De ketel moet den beproevingsdruk kunnen doorstaan zonder te lekken, en zonder blijvende verandering in den votiii der wanden te vertoonen.

6. Onder lekken wordt verstaan, dat het water anders dan in den vorm van enkele druppels of van 110vel door de voesren dringt.

Art. 6.

1. Acht degene, die het in het vorig artikel omschreven onderzoek verricht heeft, zulks noodig, dan kan hij de beproeving onder stoom vorderen.

2. De beproeving onder stoomdruk is echter verplichtend, indien de hoofdingenieur van het stoomwezen krachtens artikel

Sluiten