Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen, die elk afzonderlijk in de waterbehoefte van den ketel ruim kunnen voorzien; minstens één dezer toestellen moet zelfwerkend zijn of uit de' hand gedreven kunnen worden;

e. een zelfwerkend middel, waardoor watergebrek in den ketel, onafhankelijk van den machinist of stoker, wordt kenbaar gemaakt;

f■ het merk van den laagsten veroorloofden waterstand;

g. eene kraan met flens om daaraan een proefmanometer te kunnen verbinden;

h. een spuikraan of afsluiter van brons, die hetzij onmiddellijk, hetzij door een roodkoperen of bronzen buis aan den ketel moet zijn aangesloten, welke buis echter met het metselwerk niet in aanraking mag zijn.

i. de noodige man- en slijkgaten;

j. een met vier koperen boutjes met verzonken koppen, waarvan de middellijn minstens 10 millimeters bedraagt, bevestigde plaat, waarop duidelijk en duurzaam zijn uitgedrukt :

i°. de hoogste toe te laten stoomspanning in kilogrammen op den vierkanten centimeter;

2°. jaar en plaats van vervaardiging en de naam van den vervaardiger.

2. Elke oververhitter moet voorzien zijn van:

a. alleen wanneer hij van den ketel kan worden afgesloten : een veiligheidsklep, waarvan de inrichting en de afmetingen moeten voldoen aan hetgeen ter zake in en krachtens de artikelen 11 en 12 van dit Reglement is voorgeschreven;

b. een voldoend aantal wateraftapkranen om alle water uit den oververhitter te kunnen verwijderen;

c. de noodige man- en slijkgaten.

Art. 9.

Voor stoomketels zonder vuurhaard worden van de in het vorig artikel genoemde inrichtingen alleen gevorderd : minstens een manometer en eene kraan met flens voor het aanbrengen van den proefmanometer, alsmede een bronzen spuikraan of -afsluiter.

Art. io.

i. Voor stoomketels van minder dan 500 kub. decimeters inhoud en bestemd om te werken onder een stoomdruk van hoogstens drie kilogrammen op den vierkanten centimeter boven de dampkringsdrukking, dan wel voor ketels, waarbij de verhouding:

water- en stoomruimte in kubieke decimeters

verwarmd oppervlak in vierkante Meters het getal

Sluiten