Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e> 4? ,5e alinea van artikel. 5. en in de artikelen 7 tot én met 18 vervatte; bepalingen geheel of ten deele önnöódig is, dan kan de Hoofdingenieur van. het stoomwezen die bepalingen geheel of ten deele buiten toepassing laten. °

Wanneer het gebruik van een stoomketel -vian bijzondere inrichting eigenaardigheden oplevert, welke in dit reglement riiet zijn voorzien, dan kan de Hoofdingenieur van het stoomwezen aan de indienststelling de voorwaarden verbinden, die noodig zullen blijken.

4. Bij het verkenen van Vergünning overeenkomstig het bepaalde bij de alinea's 1, 2 of 3 van dit artikel, kan. hij (Hoofdingenieur van het stoomwezen) bijzondere bij het gebruik in acht te nemen maatregelen voorschrijven.

5. Kan naar de meening van den Hoofdingenieur, met het oog op de eischen van de veiligheid, het gebruik van den ketel niet worden toegestaan, d?ji weigert hij de vergunning en geeft hij daarvan, onder mededeeling der redenen, kennis aan den aanvrager.

6. Wordt de vergunning geweigerd, dan vervalt stilzwijgend de Toorloopige toestemming, bedoeld bij artikel 24, indien deze mocht zijn verleend.

Art. 26.

1. De kosten van het onderzoek en van de beproeving komen ten laste van de gebruikers, onverschillig of de vergunning tot het in gebruik stellen al dan niet wordt verleend.

2. Die kosten bedragen, ook in het geval bedoeld in de 2e alinea van artikel 4 :

voor stoomketels met een verwarmd oppervlak van 5 vierkante Meters of minder en waarbij de verhouding :

water- en stoomruimte in kubieke decimeters \ het getal 50 niet te verwarmd oppervlak in vierkante Meters \ boven gaat ƒ25.

voor stoomketels met een verwarmd oppervlak van 10 vierkante meters of minder ƒ6o;

voor stoomketels boven 10 t.m. 25 vierkante meters verwarmd oppervlakte /90;

voor stoomketels boven 25 t.m. 50 vierkante meters verwarmd oppervlakte ƒ120;

voor stoomketels boven 50 t.m. 75 vierkante meters verwarmd oppervlakte ƒ150;

voor stoomketels boven 75 vierkante meters verwarmd oppervlak ƒ180.

3. Indien meerdere stoomketels, die door middel van stoom en andere pijpen met elkander in verbinding zijn gebracht en bestemd zijn om gezamenlijk gebruikt te worden, worden onderzocht en beproefd tijdens een en hetzelfde bezoek van den betrokken ambtenaar of deskundige aan de inrichting waarin de ketels zijn opgesteld, dan worden de kosten voor den ketel, die het

Sluiten