Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste verwarmd oppervlak bezit, véigehs' bovenstaand tarief bereken,d. terwijl voor elk der overige-ketelsteen bedrag vin'/öo in. rekening wordt gebracht,, tenzij- berekening der kosten vóór alle ketels volgens het in alinea •$ bedoeld tarief voor den gebruiker voordeeliger is. ' '

4. Voor het onderzoek of de beproeving van stoomketels ponder vuurhaard.is. ƒ60 verschuldigd.

gtboon * ,(t Xrt. 27. ' .naijild nsUi»*

1. Voor iede-ren ketel -worden de in het ypfig artikel bedoelde kosten 'slechts éénmaal geheven. ...

'2. Deze bepaling is echter , niet van toepassing, in een der. ondefvolgende gevalïèir: , . •.

a. bij overbrenging van ,vaste landketels naar eene, ^andere inrichting dan die, wajirvooi; de vergunning werd ver-

/ leend; , / ... .....

b. bij 'overbrenging van scheepsketels naar een ander vaartuig dan dat, waarvoor dé vergunning werd verleend;

c. bij een vernieuwd onderzoek als bij artikel 31 indien de ingebrachte bezwaren ongegrond blijken te zijn;

d. bij vergrooting van het verwarmd oppervlak.

3. In de eerste drie gevallen wordt voor het vernieuwd onderzoek betaald, volgens het in het vorig artikel vastgesteld tarief. In het laatste geval, wanneer het niet gepaard gaat met een der ander gevallen, wordt betaald het verschil der kosten volgens het nieuwe en het aanvankelijke verwarmd oppervlak.

4. In dit reglement worden verstaan onder:

vaste landketels: alle ingemetselde landketels;

verplaatsbare ketels : alle niet ingemetselde landketels.

Art. 28.

De vergunning w:ordt verleend bij eene door den Hoofdingenieur van het stoomwezen uit te reiken akte, vermeldende:

a. aan wien de vergunning wordt verleend;

b. waar en door wien de ketel vervaardigd is;

c. of de ketel een vaste landketel, een verplaatsbare landketel of een scheepsketel is, zoomede het doel waartoe en

vooT vaste landketels: de inrichting, waafrin en de plaats, waar,

voor scheepsketels : het vaartuig, waarin, de ketel zal worden gebruikt;

d. den vorm en de afmetingen van den ketel en het rooster, zoomede de grootte van het verwarmd oppervlak;.

e. het aantal, de soort en de voornaamste afmetingen 'der veiligheidstoestellen;

f. de grootste tóegelaten werkelijke drukking in kilogrammen op den vierkanten centimeter;

g. zoo noodig, de bijzondere maatregelen, welke bij het gebruik van den ketel moeten worden in acht genomen;

Sluiten