Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan om de naleving der bepalingen van dit reglement te verzekeren, en dat de in dit artikel bedoelde handelingen zijn gepleegd door andere al of niet in hun dienst zijnde personen, zoo worden dezen gestraft met dezelfde straffen als tegen de gebruikers zijn bedreigd.

Art. 50.

Indien de met de bediening van een stoomketel belaste persoon, tijdens het gebruik niet aanwezig is, wordt hij gestraft met een geldboete van vijftig tot vijf honderd gulden en gevangenisstraf van drie dagen tot één maand, te zamen of afzonderlijk.

Art. 51.

Hij, die, nadat eene ontploffing van een stoomketel heeft plaats gehad, moedwillig handelingen verricht of doet verrichten, waardoor bij het later krachtens artikel 46 in te stellen onderzoek onzekerheid of dwaling omtrent de oorzaak van het ongeval kan ontstaan, of die zich niet houdt aan de bevelen van het Hoofd van plaatselijk bestuur, krachtens hetzelfde artikel gegeven, wordt gestraft met eene geldboete van vijftig tot vijf honderd gulden en gevangenisstraf van drie dagen tot één maand, te zamen of afzonderlijk.

Art. 52.

1. Hij, die door schuld of nalatigheid de ontploffing van een stoomketel heeft veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar.

2. De schuldigen aan ontploffing, waarvan verlies van menschenlevens of kwetsuren het gevolg zijn geweest, worden gestraft volgens het in Nederlandsch-Indië van kracht zijnde strafrecht.

Art. 53.

Voor zooveel betreft Inlanders en met dezen gelijkgestelde personen, treedt voor gevangenisstraf in de plaats :

in de gevallen, bedoeld, bij de artikelen 49, 50 en 51 van dit reglement, de straf omschreven bij Xo. 6 van artikel 5 van het .Wetboek van Strafrecht voor Inlanders, en

in de gevallen bedoeld bij artikel 52 van dit Teglement, de straf, omschreven bij No. 5 van het aangehaald artikel 5.

HOOFDSTUK VII.

U itzonderingen.

Art 54-

De bepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing : a. op stoomketels, behoorende tot schepen der Koninklijke Marine, de schepen der Gouvernements-Marine en van den dienst der bestrijding van den opiumsluikhandel ter zee, zoomede, behoudends de door den Gouverneur-Gene-

Sluiten