Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ÉgiyNG. r ?

Si tollis hostem, tollis et pugnam.

Si tollis pugnam, tollis et coronam.

Geachte Redacteur,

Verzoeke beleefd opname in Uw blad van het volgende. Bij voorbaat dank hiervoor.

Ofschoon het bestaan van de mijnindustrie in het algemeen in Ned. Indië en van de petroleumindustrie in Palembang in het bijzonder, het gevolg is van mijn initiatief, zoo heet ik in Ned. Indië, zelfs bij zoogenaamde businessmen, een niet of slechts weinig bekend persoon.

Toch meen ik, ook uit hoofde van mijne technische opleiding en kennis, een der weinigen in Indië te zijn, bevoegd om over praktischen mijnbouw en over technische zaken als bij de Lapoe Placer Maatschappij voorkomen, een behoorlijk oordeel te mogen vellen.

Ik ben bereid dit te staven tegenover ieder, die met bekendmaking van zijnen naam (dus niet, zooals een abomié in Uw blad anoniem.) zich bij mij aanmeldt en over het noodige gezond verstand beschikt.

H. SCHMITZ DU MOULIN.

Ik heb 19 Maart het bovenstaande, en het eerst volgende artikel aan het plaatselijke effectenblad aangeboden, doch de waarnemende redacteur, de heer Jan E. de Jong, lid der firma Palm en van Amstel, liet mij weten, dat het volgende artikel te persoonlijk was, en dat hij het daarom niet kon opnemen. Maar iets persoonlijk kan ik er niet in vinden, vooral niet als men het met het schrijven van ,,een abonné" vergelijkt, waarin absoluut niets zakelijks voorkomt, alleen schreeuwen en schetteren, zonder eenige verstandige gedachte, zonder

Sluiten