Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig logisch denken, en die zich schaamt met zijn mam voor den dag te komen.

Als iemand nu bijv. schreef „dat de chef van een technische zaak, b. v. van een droogdok, niets van zijn zaak afwist, zijn berekeningen en opgaven niet deugden enz", en dit onderteekent: „Een abonné, dan zou het publiek denken dat daar toch wel wat van aan moet zijn.

Zoo iets schrijft men alleen als men er verstand van heeft Doch als men in plaats van „Een abonné" teekent; „Jan van. Epscheuten", van beroep looper eener firma in goede aandeden, dan zou een ieder zeggen : „Onzin 1 Wat weet de Heer van Epscheuten van een droogdok,"

Wat nu de geheimzinnige schrijver van het Wekelijksche Financieel Overzicht van het Bat. Nieuwsblad, van den 10 Maart j. 1. aangaat, het is mij onverklaarbaar, dat hij de zaak niet willens en wetens verkeerd heeft voorgesteld.

Zeker is „homo sapiens" wel het scherpste sarcasme, dat ooit door stervelingen uitgesproken is, doch hoe groot ook de menschel ïjke domheid is, wordt ze nog overtroffen door menschelijke boosheid.

Ik kan niet nalaten mijn leedwezen uit te spreken, dat men mij gedwongen heeft andere Maatschappijen, z. a. bijv. de Alluvia en de Gran Placer, in de zaak te trekken, daar ik er niet van houd mij met andermans zaken te bemoeien en mij ook niet geroepen gevoel ongevraagd voor de belangen van anderen op te treden. De wijze Socrates zeide reeds, dat men geen slapende slang op den staart moet trappen. Zelfverdediging noodzaakte mij veel te vermelden wat ik anders niet zou hebben aangevoerd»

Ik gun „Jedes Thierchen sein Plasirchen" zoo lang er kleinigheden mee gemoeid gaan, die velen nuttig kunnen zijn. Zij schudden het publiek wakker en doen niemand kwaad. Hoogstens maken zij den geldbuidel wat lichter, iets wat voor velen toch een weldaad is, daar zij het geld anders aan nog onzinniger of slechtere zaken wegwerpen.

Sluiten