Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun pantalon op een minder edele plaats af te slijten, soms na voorafgaande studieen over de handgrepen met het geweer. (Placer arbeid is geen mijnbouw, maar technisch werk.)

'T is dan ook om zich de haren uit 't hoofd te trekken, dat er nu lieden opstaan, die eindelijk eens iets willen uitvoeren, en voor exploitatie mitider geld vragen, ^dan bij vele andere maatschappijen verknoeid is, zonder iets uit te voeren. Deze lieden willen met dat geld per dag 2000 ton verwerken en iedereen weet, dat dit ook lieden zijn, die het werkelijk kunnen en zullen doen.

Dat is nu eens een onrecht, dat ten Hemel schreit.

Aangezien, niettegenstaande de vele hier opgerichte mijnbouw maatschappijen, het publiek nog niet weet, waarnaar het zien moet bij een verschijnenden propectus, dus niet altijd een prospectus weet te lezen, wil ik in verschillende volgende kleine opstellen hieromtrent eenige inlichtingen geven. Ik zal zoo duidelijk trachten te schrijven, dat voor een ieder naar zijn vermogens een licht zal opgaan. Met meeningen houd ik mij daarbij niet op. Ik zal op feiten neerkomen; niemand heeft het recht over zaken te spreken, die hij niet begrijpt.

Mocht iemand iets niet goed verstaan, dan ben ik voor hem, evenals voor ieder, die in de zaak belang stelt, dagelijks van 8 — 8 uur te spreken.

* #

*

„GOD BEWARE MIJ VOOR MIJN VRIENDEN."

Een zucht van de liefelijke „Alluvia".

Hoe weinig men van finantieele zaken hier in Indië begrijpt, mijnbouw laat ik nog buiten rekening, bewijst wel het feit, dat de lieden gelooven, dat hoe grooter het bedrijfskapitaal is hetwelk men aan 't publiek vraagt, hoe aanbevelenswaardiger de zaak is. Aan de ,,Lapoe Placer Maatschappij" verwijt men, dat zij slechts ƒ 200,000 voor bedrijfskapitaal verzoekt, daar toch de Alluvia Maatschappij f 350,000 noodig had;

Sluiten