Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen alle mogelijk regelingen niets helpen), óf dit is niet het geval en dan zijn ook alle buitengewone regelingen overbodig. Een Directie, die met kunstmatige regelingen begint, heeft geen vertrouwen in de zaak en bezit geen karakter. Zonder deze beide, kan men in mijnbouwzaken geen succes verwachten.

Een ieder, die zulke dingen bij eene mijnbouw maatschappij ziet gebeuren, blijve er beter ver vandaan, te meer omdat het publiek er door misleid wordt en allen, die niet bekend zijn met finantieele spitsvondigheden, een zaak verkeerd beoordeelen en niet begrijpen.

Dit is niet bedoeld voor de Alluvia Mij, aangezien hare handelingen van onschuldigen aard en gemakkelijk te overzien zijn. Ik heb hier het oog op andere maatschappijen, die gecompliceerder van aard en behept zijn met vele chicanes. Doch hierover zal ik later spreken.

Waaraan zelfs een deskundige directie hier in Indië blootstaat, toont bijv. de volgende mededeeling van Alluvia's bestuur in alle nieuwsbladen.

„Van onzen commissaris uit Melbourne kregen wij het volgende telegram.

„Engagements made jirst class dredgemaster at £ 83 per month wages with contract for one yedrhetgeen in 't Hollandsch beteekent:

„Een eerste klasse baggermolen-opziener gëengageerd ad / 1000 per maand met contract voor één jaar."

In Amerika, waar men veel liberaler is dan in Victoria, waar de zaken tengevolge van socialistische drijverij erg teruggegaan zijn, krijgen de meeste mijn-managers 3 tot 5, en voor zoover mij bekend maar één 6 £ per week, en betaalt men (in Amerika) voor een goeden „dredgemaster \ 30 dollars per week, dus plus minus / 300 per maand.

En wat de Directie van eene maatschappij soms aan het goedgeloovige publiek te slikken geeft, toont het volgende :

Sluiten