Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loovige publiek te misleiden, en het zal er steeds in loopen, als zelfs het finantieele schabbeslicht (sabbathlicht) van de Kali-besar deze manoeuvers niet begrijpt.

Deze finantieele belhamel denkt dat, omdat de Granplacer f 500,000 bedrijfskapitaal noodig heeft en de Lapoe Placer Maatschappij slecht f 200.000, de eerste zaak per se beter moet zijn. Elk normaal hoofd zou denken, dat de Granplacer M'j ten minste f 500,000 noodig heeft om dat uit te voeren, wat de Lapoe Placer M1' met slechts ƒ 200,000 kan doen.

Het publiek heeft dus bij de Gran Placer a fond perdu een som van f 300,000 weggegooid.

Aangezien bij de Lapoe Placer-maatschappij onder deskundig beheer en leiding de meeste zaken, zelfs de ijzeren pijpen op het terrein gemaakt zullen worden, bestaan de voornaamste uitgaven dientengevolge in de loonen der werklieden. In Suriname ontvangt een arbeider ten minste f 2,50 per dag, terwijl in het district Lapoe de koelie zeer goed betaald wordt, als hij f 0.75 per dag aan loon ontvangt. Nu komt bij de Granplacer een der goochelkunstjes, waarvan de goedgeloovige menigte gelukkig niets begrijpt. De oprichters ontvangen „oprichters-aandeelen", recht gevende op 25% in de winst. Dit is geen steen des aanstoots in de oogen der menigte; stond evenwel in de prospectus, dat de oprichters f 416,666 in aandeelen kregen, — wat feitelijk hetzelfde is —, dan zoude men de poppen aan het dansen zien; zelf een dominé zou uit afgunst mee schreeuwen.

Nu is 't waar, de oprichters bieden een ieder, die tien aandeelen neemt één oprichters-aandeel als cadeau aan, Veel menschen zijn er niet, die zoo maar dadelijk tien aandeelen nemen, de kleine man kan dit niet betalen; het aantal ten geschenke gegeven oprichters-aandeelen is dus niet groot. Van de tien oprichters-aandeelen nemen de oprichters stellig negen voor zich.

,, Timeo Dardanidos et dona ferentes".

Wij willen nu bij de volgende uitrekening in plaats van

Sluiten