Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen bezitten en „abonné", èn die „medewerker." zonder ooit een cent er voor betaald te hebben ofschoon de aandeelen te boek staan als volgefourneerd.

Dat de oprichters der Lapoe Placer Maatschappij voor de f 200.000, die zij in contanten zouden ontvangen, aandeelen in ruil namen, bewijst alleen het groote vertrouwen, dat zij in de zaak hebben.

Wat zeggen nu degenen, die de Granplacer zoo voordeelig vonden? Is de Lapoe placer niet oneindig voordeeliger uit een finantieel oogpunt beschouwd? Niet alleen zijn bij de Granplacer de inteekenaren ƒ 1.175.000 in contanten méér kwijt dan bij de Lapoe Placer, maar zij hebben bovendien voor hun ingeschreven geld een slechter dividend te verwachten.

# *

*

BALAaM'S EZEL WILDE VERVLOEKEN, DOCH ZEGENDE.

Leeringen wekken, voorbeelden trekken.

Beschouwen wij nu de waarschijnlijke verhouding der dividenden bij de Gran Placer Mij. en bij de Lapoe Placer Mij., dan vallen die voor laatstgenoemde, veel gunstiger uit. Aangenomen dat het terrein van de Gran Placer Mij. evengoed is als dat van de Lapoe Placer Mij., hetwelk echter zoo als wij later zien zullen volgens hun eigen prospectus in de verste verte niet het geval is, aangenomen dat men in Suriname met f 500 000 even zoo veel kan doen als wij hier met f 200.000, wat echter bijna onmogelijk is, dan zouden de ƒ 366.000 bruto winst der Lapoe Placer Mij., die ruim 25% aan de aandeelhouders geven, (vide de begrooting bij het prospectus) bij de Gran Placer Mij.aldus verdeeld moeten worden: Bruto winst ƒ 366.000

af 2 5% aan afschrijving op gebouwen,

machineriën, etc. die in Suriname wel zullen kosten ƒ 200.000.— . . . ƒ 50.000

belasting aan het gouvt 17.725

„ 67.725

Sluiten