Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou nu dat blad de condities van de Lapoe Placer moeten noemen ?

Ik kan ieder den goeden raad geven zich van alle deelname aan Goudmijnen te onthouden, indien bij een maatschappelijk kapitaal, dat tien keer grooter is dan het werkkapitaal geen goede rente wordt behaald.

En wat de zaak zelve aangaat, zal ik in een volgend artikel eenige feiten vergelijken en men zal dan zien, dat de Lapoe Placer in elk opzicht de Gran Placer overtreft.

Aangezien ik hiermee de fïnantieele punten als afgehandeld beschouw en in de volgende artikelen technische zaken zullen behandeld worden, zal de geheimzinnige Finantieele medewerker ons niet meer volgen kunnen, en neem ik hiermede afscheid van hem.

* #

*

„EEN MAGER HOEN GEEFT GEEN VETTE SOEP"

Aangezien er in Ned. Indie geen prospectus van de Gran Placer Mij. te bekomen was, moeten wij ons houden aan hetgeen het Amsterdamsche Effectenblad publiceerde.

Lezen wij eerst de daarbij gevoegde „toelichtingen" dan hebben wij de volgende zeer interessante gegevens.

„De ontginning van eenig goudhoudend terrein geschiedt „door het afscheiden van het goud uit kwartsgangen of uit „alluviale lagen. De kwartsgangen zijn op groote diepte „onder den bodem verborgen (!!!) Het alluviaal of stroom, goud bevindt zich daarentegen aan de oppervlakte. De „hoeveelheid en de kosten van ontginning van dit goud, „kunnen met eenige zekerheid te voren berekend worden. „Het risico eener exploitatie kan door eene voorafgaande „exploratie worden opgeheven.

„Deze exploratie is door de Mij Suriname ten opzichte van „de Gran Placer geschied(maar hoe, dat zullen wij later zien)_

„Het uitgestrekte terrein werd aan een geologische studie „onderworpen." [Uit het prospectus blijkt dit onjuist te zijn

Sluiten