Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het resultaat zoo ongunstig, dat men het maar voor zich gehouden heeft.] „De overtuiging is daarbij verkregen, dat een groot deel goudhoudend is.

„De formatie van den ondergrond deed ontginbare kwartsgangen ,,vermoeden" (Om welke redenen? Als het werkelijk tengevolge van de geologische studie is, waarom wordt dan de formatie niet genoemd?)

„Deze veronderstelling wint aan kracht door het feit, dat op het placer de waterscheiding van twee rivieren voorkomt en van dezen bergrug de gondhoudende kreken in tegengestelde richting vloeien

Dat dit zeer dikwijls onjuist geredeneerd is, ware door vele voorbeelden uit Ned. Indië te staven, maar om hier te lande niemand zijn pleizier in bogus compagnieën {wild cats) te bederven, wil ik twee voorbeelden uit het buitenland aanhalen. In de Staat New-York zijn ook waterscheidingen van goudhoudende kreken, die in tegengestelde richting afvloeien, doch het zou gekheid zijn daar naar kwartsgangen te zoeken. Het is bekend, dat de geheele Staat New-York goudhoudend is, doch dit goud is afkomstig van een groot „Cambrian" gebergte in CANADA, welk gebergte nu bijna tot een vlakte verweerd is. Voor eenige dagen nog werd in alle nieuwsbladen gemeld, dat een meisje op een plein in New York spelende, een groote nugget (goudklomp) gevonden had.

Een ander voorbeeld vinden wij nog in Engelsch Indie. parallel met het Himalayagebergte loopt een uitgestrekte tertiaire formatie. Alle hier ontspringende rivieren zijn goudhoudend. Ofschoon hier reeds enorme sommen aan exploratie uitggeven zijn en ook nog uitgegeven zullen worden, is toch met zekerheid te zeggen, dat hierbij nooit eenig succes zal behaald worden. Men zal daar nooit ontginbare kwartsgangen vinden. Ook hier zal men niet naar goeden raad luisteren, want men kan blinden geen kleuren uitleggen.

,,De alluviale rijkdom van het placer werd ui algemeenen

Sluiten