Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ooit, dan is hier het woord van Goethe van toepassing:

„Der nie sein Brod in Thranen ass,

Der nie die kummervollen Nachte Auf seinem Bette weinend sass,

Der kennt Euch nicht, ihr himmlichen Machte". In menige prospectus zegt hetgeen verzwegen wordt meer, dan het geschrevene en dat men hier het oordeel van den practisch ervaren deskundigen weglaat, zegt alles.

Uit alles kan men zien, dat men met ambtenaren van de B. O. W. te doen heeft. Men moet nl. weten dat de Mij. Suriname, eigenlijk een Mij. is voor het bouwen van een tramweg en dat de concessie onder gunstige voorwaarden verleend is, onder conditie, dat wanneer met den aanleg van den tram niet binnen zekeren tijd begonnen was, de geheele concessie als dan verviel. In de gewijzigde concessie is het verband tusschen de mijn- en tramconcessie losgelaten, aangezien de Mij Suriname het recht wenschte te hebben, de landconcessie geheel of gedeeltelijk te realiseeren, alvorens tot den aanleg van de tram over te gaan.

Men is dan ook in Suriname met deze manier van doen niet ingenomen. „Onze West" zegt: „De veronderstelling wordt gewekt, dat door de Mij niet met ernst gedacht wordt aan de naleving van de tramconcessie, maar eenvoudiq gestreefd wordt om het grondkapitaal der Mij uit de verkregen winsten te stijven en aan de aandeelhouders bovendien een dividend uit te keer en, en dat mag naar wij meenen van een Mij. als deze allerminst verwacht worden".

Men zal nu begrijpen wat hun bewering beteekent, wanneer men de volgende feiten uit de prospectus leest:

„i°. Het onderzoek op het terrein is geleid door staatsingenieurs van de Ned. Ind. B. 0. IV. en geologen (die absoluut niets zeggen) in dienst der Mij. Suriname. Deze deskundigen verklaren dat de ontginning van het alluviaal goud belangrijke winsten zal opleveren en dat naar hunne meening

Sluiten