Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij gaven in de prospectus de reden van het verlaten der mijnen door de bevolking op, opdat men zich geene illusies zou maken, dat het goud zoo maar voor het oprapen lag, maar dat ook hier aan het bevel der Voorzienigheid gehoorzaamd moet worden en dat men arbeiden moet in het zweet zijns aanschijns.

Dat het zuiver goud tot in de kleinste deeltjes zichtbaar, zonder ingewikkeld zuiverings proces verkrijgbaar is, spreekt tengevolge van de grondformatie eigenlijk van zelf; echter niet dat het zoo rijk is dat een eenvoudige bewerking uit de hand reeds winsten oplevert, maar wel dat deze conglomeraten een betere kans opleveren, dan de ontginning van de meest beloovende ertsgang.

Nu komt de hoofdzaak van de prospectus en wel, dat het mogelijk is met de inwerking op het „doode gesteente" te beginnen en ten tweede dat men den uitgewasschen grond kosteloos kan verwijderen. Dit zijn de twee punten waarom alles draait. Al het andere is betrekkelijk bijzaak. Zijn deze voorhanden bij een groote uigestrektheid van goudhoudenden grond, dan betaalt dit zich reeds bij een opbrengst van >/2 grein per ton. Zonder deze voorwaarden betaalt het hoogste gehalte dat men tot nu toe gevonden heeft niet. Dit was het eenige, wat er voor mij te onderzoeken overbleef, al de rest had de Heer Fennema reeds zóó goed gedaan, dat er niets aan te verbeteren viel. En het is juist door de eigenaardige ligging van het terrein, dat dit mogelijk is. Deze ligging vormt de groote waarde, niet het groote goudgehalte alleen.

Van minder belang is de weinige bevolking, daar wij niet zooveel volk noodig hebben, en al moet dit van elders aangevoerd worden, dan zou dit nog van weinig invloed zijn.

Dat het klimaat goed is, is voor allen, die aan de onderneming verbonden zullen zijn, van groot belang.

Wat de bewerking betreft is 2000 ton per dag wel een minimum, dit hangt af van den waterdruk, die wij op de motoren kunnen brengen. Daar het watervolume vrijwel on-

Sluiten