Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrensd is, zoo zullen de installaties op het dubbel aantal tonnea goudhoudende grond ingericht kunnen worden.

Wat nu de begrooting aangaat moeten wij eerst op een eigenaardigheid van het menschdom wijzen. De meeste menschen hebben eene neiging, ja zelfs eene voorliefde om het onzinnigste en het verkeerdste te gelooven, doch slechts met moeite in waarheid. Het is treurig, maar waar. Zoo is ook deze begrooting voor de meesten onbegrijpelijk, en dat is een bewijs, dat ze juist is.

Ntetdeskundigen schijnt alles anders, dan het is.

Tegen domheid vechten zelfs de Goden te vergeefsch.

Aan ieder die het beprijpen kan en wil, geeft de prospec tus van de Lapoe Placer Mij. volkomen licht, en ieder des

kundige kan zich een duidelijk beeld van de zaak maken.

* *

Nil sine vir-tute.

.,Het Wekelijksch Findntieel Overzicht van het Bat. Nieuwsblad schrijft:

,,dat men tn Ned. Indie reeds in vele opzichten teleurgesteld is, doch ,,kon men dat ten opzichte van exploratie Mij en wel verwachten* ,,daar men van eeti groot gedeelte der terreinen niets wist en „alleen moest afgaan op aanhalingen utt diverse boekwerken, „welke enkele aanwijzingen gaven."

Bij vele zaken was teleurstelling wel te voorzien, want:

i°. Heeft men maatschappijen op terreinen opgericht, die absoluut waardeloos voor Mijnbouw moesten zijn;

2°. Niet alleen had men geene gegevens, neen, van vele terreinen hadden noch de inbrengers, noch de oprichters, noch de Directie ooit iets gezien.

3°. Richtte men maatschappijen op ingevolge gegevens uit boeken, die men niet begreep of verkeerd verstond.

Ik zou gaarne willen weten hoeveel directieleden in Indië in staat zijn een geologisch boek te lezen; ik bedoel die het begrijpen, maar niet slechts spellen 1 Wanneer men beweert

Sluiten