Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hij was er om te rapporteeren heen gezonden) niets kon vinden waar 5000 gulden aan werkelijke exploratie kon zijn uitgegeven.

6°. Men heeft dikwijls lieden uit prospecteeren gezonden die er niets van verstonden. Dat men ijzerzand voor tin, geheele zakken met kiezel meebracht, denkende diamanten te hebben zijn onschuldige zaken. Voor eenige maanden passeerde ik eenige inlanders die een feestje gaven. Hen vragend wat er te doen was, kreeg ik ten antwoord, dat zij een Hollander getoeloengd hadden. Deze heer was een goudzoeker, en had beweerd, dat bij hen goud moest voorkomen. Hoewel zij zeiden, dat dit niet zoo was daar zij, noch hunne voorouders ooit een korreltje goud gevonden hadden, was hij hardnekkig eene andere meenig toegedaan. Men was echter tegen een goede betaling bereid hem te helpen. Aangezien het geheele terrein van vulkanische tuf was, kwam een hunner op het idee hem er op te wijzen, dat de daarin voorkomende glimmerblaadjes ,,mas moeda" was en men gaf hem geheele zakken vol van deze ,,mas moeda" mede op reis.

70. Zijn, ofschoon Mr. Hand zegt dat men nergens vrijgeviger, eerlijker, en betrouwbaarder menschen vindt, dan in Ned. Indiè, vele zaken gebeurd, die wel geen overvloed van eerlijkheid toonen. Maar, enfin.. 1

8°. Hoevele directies zijn er die zich nooit de moeite hebben gegeven een terrein zelve te bezoeken, maar al ware dit geschied, dan toch zou bij eenigen het zenden van een leêge sigarenkist betere dienst hebben gedaan, daar zoo 'n kist minstens evenveel van de zaak begrijpt en bovendien nog het voordeel heeft, dat de verzending goedkooper is dan zoo'n snoepreisje van zulk een niet deskundige directie,

90. Al krijgt zulk een directie een rapport van een deskundige dan is zij nog niet bij machte om de zaak te beoordeelen. Ik geef hier een voorbeeld. Iemand had een terrein voor Petroleum door een mijningenieur laten onderzoeken. Nu men toch iets voor zijn geld wil hebben had hij een lang rapport gemaakt maar er zeer duidelijk ingezet, dat de

Sluiten