Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk goed gaat, deze reeds alle andere gemaakte uitgaven dekt, zoodat bij een goede zaak eventueele verliezen aangezuiverd worden. In elk geval is de winst die de Mijnbouw ook indirect aan de energie gegeven heeft en nog geven zal, niet gering te achten. Ik ben er van overtuigd dat de Mijnbouw ook in Ned. Indië een niet onbelangrijke toekomst heeft. Doch daartoe heeft men Volharding—Mannen—virtus noodig.

Hoe een dividend van Mijnbouw er uit ziet kan men haast in alle landen der wereld, minus Holland en Ned. Indië waarnemen d. w. z. overal waar Mijnbouw met ijver, volharding en energie gedreven wordt.

Zoo geeft bijv. de North Bloomsfield Co een voorbeeld van Amerikaansche energie en ondernemingsgeest dat boven het begrip van de menschen hier zou gaan.

Dit is wel een der grootste Placer Maatschappijen der wereld. Zij bezit 641 H. A. goudhoudende conglomeraatgronden. Zij maakte een tunnel om de uitgewasschen grond af te voeren, die f 1.200.000 kostte en 8000 voet lang is. Daar er in het land geen spoor van water te vinden was werd er op grooten afstand een dijk aangelegd voor een waterreservoir. Deze dijk is 96V4 voet hoog. Om te begrijpen wat zulk een werk beteekent moet men waterbouwkundige wezen. Hierdoor kreeg men een waterreservoir, dat 16000 kub. voeten water per seconde levert. Van dit reservoir is eene leiding van 80 kilometer naar 3 andere reservoirs aangebracht, welke dijken van 60 tot 120 voet hoogte hebben. Van hieruit gaan weer 40 kilometer leidingen naar de mijnen. Wat deze leidingen beteekenen begrijpt men als men weet dat 17 Eng. mijlen 30 duims pijpen over dalen van resp: 150, 200 en 250 voet diepte en zelfs 14000 voet van die pijpen over een dal van 1000 voet diepte gaan. De Maatschappij kan over 500 OOO 000 liter water per dag beschikken en zij betaalde geen hongerloonen. De minste arbeider verdiende nog f 6y2 per dag. De waterlei-

Sluiten