Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandeel van £ i, uitbetaald, dus had elk aandeel van f 12. tot toen f 6111 of 50,000 pCt aan dividend opgebracht. De kansen op een dergelijk succes zijn voor de LAPOE PLACER MAATSCHAPPIJ bijna zeker.

Weltevreden, den 12 April 1900.

h. schmitz du moulin.

POSTSCRIPTUM.

Al zingt een eerste zanger aan een grauwtje

de mooiste melodie van beethoven voor hij antwoordt toch altijd slechts: I —O —1

Het „ Wekelijksch Finantieel Overzicht" van het Bat. Nieuwsblad van 7 April j. 1. komt nog eens op de Lapoe Placer Maatschappij terug, en beredeneert (?) de zaak op zulk een wijze, dat ik bijna aannemen moet, dat zulks met opzet geschiedt, om de zaak te benadeelen. Anders kan ik niet begrijpen hoe de schrijver van dit overzicht de zaken voorstelt op de wijze als hij doet. Het is toch niet aan te nemen, dat het Bataviaasch Nieuwsblad een medewerker voor zijn finantieel overzicht betaalt, die zoo weinig van finantieele zaken verstaat, dat hij niet op den eersten oog opslag bij de prospectus der Gran Placer zag, dat hij hier met eene zaak te doen had, waarmede de oprichters verder niets meer te doen wilden hebben. Dit is licht te begrijpen' omdat de Maatschappij „Suriname" een tramweg-maatschappij is die er kennelijk nog wat op andere wijze wil bij-verdienen. De oprichters dier maatschappij toch (de maatschappij „Suriname") stelden hun klerk tot Directeur der maatschappij Gran Placer aan. Dit is een alledaagsche Londensche trick, die men ook overal elders kent

Dat de medewerker van voornoemd overzicht de zoogenaamde Belgtan Mining Trust zaakkundig noemt, is waarlijk een voor de mal-houderij van het publiek. Had hij eenige inlichtingen gevraagd, dan zoucje hij dadelijk vernomen

Sluiten