Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLITAR, 17 December 1908.

Toen ik September jl. de opdracht van de Regeering kreeg om rapport uit. te brengen betreflende mijne studiereis, die ik den 24sten van die maand naar Australië zou ondernemen, stelde ik mij tot taak, om in den korten tijd, die mij beschikbaar was, studie te maken van Land en Volk, van den reeds bestaanden handel tusschen Java en Australië en voorts om na te gaan in hoeverre die handel zich in de toekomst kan ontwikkelen.

De beste methode om betrouwbare inlichtingen te verkrijgen, kwam mij voor te zijn, zelf zaken te doen, voorts zooveel mogelijk informaties bij autoriteiten in te winnen en ten slotte de onmisbare statistieken te raadplegen.

Twee maanden bracht ik in Australië door en bezocht achtereenvolgens: Townsville en Brisbane (Queensland), — Sydney (New South Wales), Melbourne (Victoria), Launceston en Hobart (Tasmania), Adelaide (South Australia), en Fremantle en Perth (Western Australia).

Overal werden mij de meest uitvoerige inlichtingen verschaft, terwijl ik, door de verschillende transacties die ik aanging, een practischen blik in de handelswereld kreeg. Ik durf dan ook veronderstellen, dat achterstaand rapport voor den handel op Java van eenig nut kan zijn en ik twijfel er niet aan, of de export en import naar en van Australië zal in de toekomst sterk toenemen.

Het is voor Java een gelukkig verschijnsel, dat de import van the United Kingdom belangrijk afneemt. Dit is volgens het »Official Yearbook of the Commonwealth of Australasia" hieraan toe te schrijven, dat de andere mogendheden gevolg geven aan alle eischen die Australië voor verschillende artikelen voorschrijft, zoowel wat qualiteit als verpakking e. a. betreft, terwijl aan kleine orders dezelfde attentie wordt gewijd als aan grootere; Engeland echter wijkt niet van zijne gewoonten af, zoodat vele zendingen van Engeland aanleiding tot klachten geven en de handelshuizen in Australië meer en meer geneigd zijn hunne goederen van andere landen te betrekken. Java doe er zijn voordeel mede.

Omdat ik weet, dat lange rapporten niet gelezen worden, ben ik overal zoo kort mogelijk geweest.

Ik hoop hiermede iets te hebben bijgedragen tot den bloei van den Javahandel met het naburige Australië.

Sluiten