Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en £ 25.— per ton. l)e vracht van Java naar Fremantle bedraagt £ 1.— de invoerrechten £ 6.—. De verdere berekening laat ik gaarne aan H.H. exporteurs over. Zoo men ziet heeft de exporthandel van witte suiker voor Java een toekomst, terwijl die van ongeraffineerde jaarlijks zal toenemen.

Rijst. Van rijst had ik verschillende kwaliteiten medegenomen, doch al spoedig bleek me, dat voor gepelde rijst in Australië nagenoeg geen markt is. In Brisbane, Sydney en Melbourne heeft men een legio van rijstpelmolens. Ter bescherming van deze industrie heft de Commonwealth op gepelde rijst een invoerrecht van 6 shilling per cental en op ongepelde van 5/6 per cental. Er bestaat reeds een vrij groote handel in dit artikel van Java. De gewilde rijst is de z. g. «Monkeij" rijst. De handel in dit artikel is echter zeer moeilijk, daar het niet moeilijk valt, hij daling van de markt, eene zending af te keuren. Ik vond den handel te Sydney en Melbourne in deze rijstsoort zeer levendig.

Ilijsthandelaren, die nog geene zaken met Australië deden, geef ik in overweging aldaar connecties aan te knoopen. Voor goede adressen kan men het Extra bijvoegsel van de Javasche Courant 1/9-1908 N°. 70 raadplegen. Een reis naar Australië zal zich dubbel betalen.

Kapok. Australië heeft veel kapok noodig. Nagenoeg alle ingevoerde kapok is afkomstig van Java. Als de meest gewilde en best hekend staande, wordt Semarangkapok het meest geimporteerd.

De Semarang-kapok heeft long slapie, terwijl de Soerabaja meer short staple heeft. Men maakt in Australië overal (ik bedoel de groothandelaren) een prijsverschil van one farthing per pond. Wil men rechtstreeks aan verbruikers verkoopen, dan kan men zeer hooge prijzen bedingen. Ik geloof echter, dat het niet op den weg ligt van den Java-handel om daarin voordeel te zoeken. De fmancieele voordeelen daaraan verbonden, wegen m. i. niet op tegen de moeilijkheden, die de detailhandel meebrengt, om te zwijgen van de onaangenaamheden die men dikwijls bij de afrekening ondervindt. De opening van de nieuwe Pakelvaartlijn, die zeer lage vrachten noteert (7/6 per 40 cft.) zal er veel toe bijdragen om den kapokhandel geheel in handen van Javahuizen te brengen. Thans moet deze handel gedeeld worden met Burns Philp te Sydney, die zijne agenten op Java heeft en een eigen stoomvaartverbinding met Java onderhoudt.

Thee. Zooals uit de statistieken blijkt, wordt in Australië veel thee ingevoerd (in 1906 voor een waarde van £ 881.520). Tot nu toe nam Java slechts voor een zeer klein gedeelte deel aan dezen handel.

Sluiten