Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn geslonken, dat grootere import noodzakelijk zou worden, dan zullen onmiddellijk maatregelen getroffen worden om den verderen export uit N. S. W. tegen te gaan. Momenteel exporteert N. S. W. hoofdzakelijk naar China en Duitschland. Vermoedelijk zal de import van Java-teak in New South Wales spoedig toenemen.

Daar 'Australië voornamelijk rijk is aan hard hout en er behoefte bestaat aan sar.ht hout, dat men nu van Zweden, Noorwegen, Amerika en NieuwZeeland betrekt, zal er tusschen Nederlandsch-Indië en Australië een enorme handel in dit artikel ontstaan, zoodra het Gouvernement er toe zal overgaan hare uitgestrekte bosschen op de Buitenbezittingen te exploiteeren.

Mais en Veevoer. Daar beide artikelen in Australië als veevoeder worden gebruikt, laten ze zich tegelijk bespreken. Australië heeft een totale maisaanplant van gemiddeld 500.000 acres.

Daar het slagen van de oogsten dikwijls geheel afhankelijk is van regen, heerscht er in droge tijden niet zelden groot gebrek aan dit artikel. Tijdens mijn verblijf te Sydnev was er gebrek in Brisbane aan mais en kon ik tegen zeer hooge prijzen afsluiten. De export van Java van veevoer in het algemeen is geheel afhankelijk van de droge tijden. Wel wordt er geregeld veevoer gebruikt, doch in de gemiddelde behoefte kunnen de talrijke zeepfabrieken die men te Sydney en Melbourne aantreft voorzien Deze fabrieken brengen de klapper-oliekoeken als veevoer in den handel. Ter bescherming van dezen handel heft de Commonwealth een duty van £ 1. 2s 5d per ton geïmporteerde oliekoeken.

Genoemde fabrieken hebben enorme capaciteiten, zóó groot zelfs, dat men dikwijls de koeken exporteert naar Duitschland. Zooals ik echter zeide zou men in zeer droge lijden veevoer kunnen importeeren, en dan kan men ook hooge prijzen bedingen.

Voor West-Australië, dat zijn veekoeken van de Oostelijke staten moet betrekken, is directe import van Java niet uitgesloten, mils de Paketvaart ook een lijn naar dat deel van Australië zal openen, welk plan wordt overwogen.

Olie. Zooals uit het vorenstaande blijkt, wordt de klapperolie in Australië zelf gefabriceerd, zoodat van invoer van dat artikel geen sprake kan zijn.

Castorolie. Hierop wordt een invoerrecht geheven van 6d. per gallon, d. i. ongeveer f 1.20 per blik van 18 liter. In 1906 werd voor een waarde

Sluiten