Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ruim £ 45000.— van deze olie van Britsch-Indië ingevoerd. Ik had vele monsters van deze olie meegenomen, ten einde transacties aan te gaan, doch Calcutta noteerde 6d. per gallon lager dan wij op Java. Weliswaar is de Java-olie oneindig veel mooier dan de Calcutta, doch op helder- en zuiverheid wordt minder gelet dan wel op den prijs, daar de olie toch voor geen ander doeleinde gebruikt wordt dan voor smeerolie. Een handel van Java in dit artikel lijkt me hoogst moeilijk, tenzij de djarakpilten zeer laag genoteerd staan en men de boengkil tegen goede prijzen aan de markt kan brengen, wat meestal niet het geval is.

Katjangolie. (Bekend onder den naam van Peanutoil). Deze olie kon ik zeer laag aanbieden, daar de markt op Java uiterst laag was Ik was in slaat ad 2 shilling per gallon c. i. f. Australische havens te noteeren, doch kwam tot de verrassende ontdekking, dat de invoerrechten eveneens 2 shilling per gallon bedroegen. Katjangolie wordt in Australië bij het vaststellen van de duty gelijkgesteld met olijfolie, en daar men in A. zelf deze olie fabriceert, moet op den import een hooge duty geheven worden. Een en ander neemt niet weg, dat men van tijd tot tijd toch wel kleine hoeveelheden kan plaatsen. Naar men mij mededeelde, wordt de katjangolie gebruikt voor menging met olijfolie en dan als slaolie aan de markt gebracht. Dat de import zeer onbelangrijk is, bewijst dat in de statistieken niet van deze olie gesproken woidt.

Katoenzaadolie. Hiervoor is een betere markt. De totale import in 1906 bedroeg ruim £ 4000.—. De invoerrechten bedragen ook 2 shilling. Voor zoover mij bekend, is de productie van katoenzaadolie op Java echter zeer gering, wat ook al weer te wijten is aan de omstandigheid, dat de oliekoeken een te gering stikstofgehalte hebben om op voordeelige wijze van de hand te zetten.

Copra, etc. Voor de zeepfabrikatie worden enorme quantiteiten copra gebruikt. De import in Australië bedroeg in 1906 £ 175.529. . lot nu toe wordt de copra van de Zuidzee-eilanden betrokken. Sommige fabrieken te Sydney hebben hare eigen aanplantingen, doch erkennen dat haar dit eer nadan voordeel oplevert. Daar waar Java zeer goedkoope arbeidskrachten heeft en de vrachten van kopra met de Paketvaart slechts 50 shilling per 20 cvvt. bedragen (welke noteering zoo noodig verlaagd wordt zoodra blijkt dal daardoor transacties mogelijk worden), is het buiten twijfel, dat Java en Celebes dezen handel zouden kunnen entameeren.

Sluiten