Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook zulk een vaas met ascli onder zulk een heuvel of stöepa begraven, en die heuvel werd dan als 't graf van den Meester zelf geëerd (}).

Die heuvels waren echter even slecht tegen 't weder en den tijd als tegen schendende menschenhanden of dierenklauwen beveiligd, en daarom bouwde men die later van steen, de dagaba of dagob, en plaatste men die meestal op een voetstuk van lotusbloembladeren, de voor indische goden- en heiligenbeelden schier onmisbare padmasana (2).

't Feit dat men aan die dagob's den vorm van menig tempelversiersel ontleende, ook dien van de handbei of bidschel, die nu nog, ook door den wisjoe in chineesche tempels, geluid wordt, bewijst wel dat dit grafteeken hoog in eer wordt gehouden.

(!) Soms wellicht ook wel de asch van een anderen lateren Boeddhaheilige, als er geen Boeddha-asch of reliek meer verkrijgbaar was. Later werd ook de asch van vorsten en grooten, misschien ook van goeroe's of leeraren, van priesters of monniken in zulke heuvels bijgezet, waarboven dan ten slotte de heerlijke mausolea gebouwd werden, wier bouwvallen wij nu nog bewonderen.

(2) De bewering dat die dagob's naar de lotusbloem, de heilige pddma, gevormd zouden zijn. en dat de openingen in de doorzichtige dagob's der ronde terrassen boven op den Baraboedoer de ledige zaadholten van 't vruchtbed van den rijpen lotus zouden voorstellen, gaat niet op. (Zie 't na te noemen werk van Dr. C. Leemans, bl. 456). De bloembladeren van den lotus toch vallen af voor dat ze zich naar beneden ombuigen en dan blijft de zaaddoos alleen op den bloemstengel staan als een omgekeerde kegel of koepel, wiens vlakke, naar boven gekeerde en eerst later, bij 't ombuigen van den verdorrenden stengel, naar beneden gerichte basis door de zaadholten doorboord is. Niet de zijwanden, want die blijven gaaf. De openingen moeten dus een andere beteekenis hebben, dan uit deze waarneming der natuur afgeleid kan worden.

Sluiten