Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Wij weten niets van de Boeddhisten die, elf eeuwen geleden, de landstreken bewoonden, waar later 't moehammedaansche rijk Mataram onstaan is (!).

Wij begrijpen dat zij uit Indië gekomen zijn, vermoedelijk uit het Noorden, maar hoe lang dat geleden is, en wanneer zij begonnen zijn hun Boeddha-asch een passende bewaarplaats te bouwen, dat weten wij niet.

Maar dat ook de Baraboedoer zulk een bewaarplaats geweest moet zijn, is begrijpelijk, te meer daar de tempel veel te groot schijnt voor een mausoleum zelfs van den machtigsten vorst van 't voormalige boeddhistische rijk van Midden-Java.

In strijd met de meening van Rhys Davids, die den Baraboedoer niet ouder schatte dan ongeveer 700 jaren, stellen wij den ouderdom van dat monument, op grond van later gevonden gegevens, op nagenoeg elf eeuwen (2).

C1) We weten alleen dat daar eenmaal een Hindoerijk van dien naam bestaan heeft, want een in oud-javaansch beschreven koperen plaatje vermeldt in een eedformulier de woorden: Sri maliaradjo i Mataram d. i. Z. H. de Koning van Mataram. (Zie de Notulen van 't Bat. Genootschap v. K. en IV. van 2 Febr. 1886. Deel XXIV, bl. 27).

(2) 't Letterschrift der opschriften boven enkele der beeldwerken aan den voet der buitenmuren moet, volgens den hoogleeraar Kern, ongeveer van 't jaar 800 der ^/'a^a-jaartelling, dus uit onze negende eeuw, dateeren. Dit komt overeen met den ouderdom der Boeddhatempels in de vlakte van Parambanan. Van een dezer tjandi's toch getuigt een beschreven steen, dat de vorst dien tempel, ter eere van zijn (vermoedelijk daar begraven), goeroe in 't Sjaka-]a.ax 701 gesticht en aan Tard gewijd heeft. (Zie Notulen v. 't Bat. Genootschap van 2 Febr. 1886, bl. 25). En in 't jaar 415 trof de chineesche Boeddhist Fa Hien reeds vele brahmaansche Hindoe's op Java aan. Van Boeddhisten spreekt Fa Hien niet, wat echter niet bewijst dat hij onder hen geen geloofsgenooten heeft ontmoet, of dat die niet in de binnenlanden, die hij misschien niet bezocht, leefden.

Sluiten