Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch liggen er, onder meer, in den Bijbel beginselen opgesloten in zake de verhouding van man en vrouw, de taak der ouders, de zelfstandigheid van het gezin, de betrekking tusschen heer en dienaar, die de grenzen van de macht der overheid aangeven. In zooverre is het dus lang niet onverschillig van welken geest de mannen doordrongen zijn, welke de bovengenoemde vraagstukken moeten oplossen. De godsdienstige en zedelijke beginselen van die menschen zullen den grootsten invloed uitoefenen op hun arbeid op elk gebied.

c. Nationaal karakter.

Gedurende den 80—j. oorlog is de Nederl. staat geboren. Bij den vrede van Munster werd hij door Spanje als vrij en souverein erkend. Die oorlog was een worstelstrijd voor Gods woord en de vrijheid des Vaderlands De Nederl. staat is dus door dien strijd voor altijd geworden een Christelijke, Protestantsche staat met een scherp belijnd Christelijk, Protestantsch karakter. Van dit karakter kan de staat zich evenmin losmaken als de plant van haar wortel. Uit die kiem moet al het nieuwe voortspruiten, in haar alleen ligt de toekomst des lands. Er moet dus scherp worden gewaakt, dat het nationaal karakter behouden blij ve. Verdraagzaamheid jegens anders denkenden is daardoor niet uitgesloten, maar «le Christelijk-Protestantsche elementen moeten steeds de kern der natie blijven vormen. Steunende op den Bijbel verdedigen wij de vrijheid. Die leuze der Vaderen moet steeds de leuze blijven. De worstelstrijd door hen gestreden is nog niet geëindigd. De erfenis door hen nagelaten moet door de zonen worden aanvaard. Met eerlijke middelen moet er gestreden worden, maar strijd is plicht en het welzijn des \ aderlands hangt af van de energie, waarmee die strijd wordt gevoerd.

Artikel 2.

Wij bevorderen om die reden eene staatkunde, die het leven van het Nederlandsche Volk ontwikkelt naar zijn aard en geschiedenis, en gaan uit van het beginsel, dat de overheid eene macht is, van God over het volk gesteld.

Sluiten