Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn van de eerzucht van particulieren en menige Republiek zou gelukkig zijn als zij evenals Nederland eene oude gevestigde dynastie bezat.

Frankrijk is in 1875 slechts door de meerderheid van ééne stem eene republiek geworden, nadat er van 1870 tot dat jaar een voorloopige toestand had geheerscht. Daar en in Amerika heeft de Republiek niets dan verdeeldheid, verzwakking van het gezag en zedebederf gebracht en de eenige Republieken, die werkelijk als voorbeelden zouden kunnen dienen zijn Zwitserland, Transvaal en Oranje-Vrijstaat. Laten dus de Nederlanders zich niet aan ij dele droombeelden overgeven en niet verwerpen, wat hun door andere volken wordt benijd. Zij die ineenen, dat de Nederlanders van oudsher Republikeinen zijn kennen de geschiedenis van hun eigen land niet en wie werkelijk gelooft, dat de invoering van den Republikeinschen regeeringsvorm eenige verbetering zal aanbrengen, verstaat de kunst niet zich aan het voorgeslacht te spiegelen.

e. Stamhuis Oranje.

Niet alleen het Constitutioneel Koningschap, maar bovendien een telg uit het Huis Oranje op den troon. Ue Oranjes hebben Nederland groot gemaakt. De geschiedenis der Oranjes is een deel der geschiedenis van het Nederlandsche volk. De lotgevallen van Nederland en Oranje zijn niet te scheiden. De naam Oranje, leeft in het hart van elk rechtgeaard Nederlander. Zonder Oranje heeft Nederland zich op den duur nooit kunnen redden. De stadhouderlooze regeeringen brachten Nederland op den rand van den afgrond en steeds heeft het herstel der Oranjes weer redding gebracht. Er is wellicht geen vorstenhuis, dat meer groote mannen heeft opgeleverd dan het Huis Oranje. Het talent is in dat stamhuis steeds erfelijk geweest, Niet alle Oranjevorsten hebben groote daden kunnen verrichten, maar zonder uitzondering hebben zij groote gaven bezeten. Het welbegrepen landsbelang brengt dus mee, het stamhuis te eeren, dat steeds alles voor Nederland heeft opgeofferd en nooit het eigenbelang boven het landsbelang heeft gesteld. Niet met het zwaard in de vuist hebben de Oranjes hunne dynastie gesticht.

Sluiten