Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een godsdienstig karakter van het onderwijs, godsdienstige plechtigheden bij de opening van de Staten-Generaal, bij de Inhuldiging van eenen vorst en dergelijke.

Het was eene daad van laffe onverdraagzaamheid en van groote huichelarij, toen, in naam der vrijheid, het gedwongen kerkgaan der militairen werd afgeschaft en het is niet minder af te keuren, dat zoo vaak bij het doen van benoemingen en het kiezen van ambtenaren aan onverschilligen of godsdienstloozen de voorkeur wordt gegeven.

b. Verkorting van gewetensvrijheid.

Zooals reeds in artikel 1 staat geschreven is de Nederlandsche Staat geboren uit den worstelstrijd voor Gods woord. Om gewetensvrijheid in de eerste plaats was het den vaderen te doen en toen die gewetensvrijheid was verworven, kwam de politieke vrijheid vanzelf. Dezelfde menschen kunnen niet op het eene gebied vrij, op het andere onvrij zijn. Ook hier handhaaft zich de eenheid der menschelijke natuur. Gewetensvrijheid wordt door de Grondwet gewaarborgd. Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid. Alle kerkgenootschappen genieten gelijke bescherming. De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten alle dezelfde burgelijke en burgerschapsrechten. Aan geene belijdenis zijn bepaalde voor- of nadeelen verbonden. De aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten of bedieningen is voor de belijders van de onderscheidene godsdiensten gelijk, maar d& Koning moet ook waken, dat alle kerkgenootschappen gehoorzamen aan de wetten van den staat en dat de maatschappij worde beschermd tegen de overtreding der strafwet. Gewetensvrijheid is geen roomsch beginsel. Waar Rome heerscht worden andersdenkenden niet alleen niet geduld, maar vervolgd. Dit blijkt nu weer in Spanje en in Portugal. Wie dus gewetensvrijheid wil, handhave vóór alles, het protestantsch karakter van den Nederlandschen Staat.

e. Protestantsehe natie.

De Nederlandsche natie is krachtens haren oorsprong en hare geschiedenis protestantsch. De Hervorming heeft haar

Sluiten