Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in strijd met de Grondwet, de leer der volkssouvereiniteit ten grondslag ligt.

a. Algemeen Kiesrecht.

Dat de tegenwoordige Grondwet (art. 80) algemeen kiesrecht uitsluit wordt thans gelukkig algemeen toegegeven. De voorstanders van dat Kiesrecht vragen nu grondwetsherziening, teneinde hun doel te bereiken, maar die herziening zou overbodig zijn als het algemeen kiesrecht in het kader der tegenwoordige grondwet paste. Zij eischt voor eiken kiezer kenteekenen van welvaart en geschiktheid en de bedoeling dier woorden is geene andere, dan dat zij eenen dam tegen algemeen kiesrecht zullen vormen. De regeering was in 1887 vast besloten liever het geheele werk der Grondwetsherziening te doen mislukken dan toe te laten, dat de deur voor algemeen kiesrecht werd geopend en zij heeft haar zin gekregen.

Algemeen kiesrecht is dan ook geen zegen, maar een ramp. Om een goed kiezer te zijn wordt zeer veel vereischt. Er is bijna geen taak, die, meer dan die van kiezen, hooge eischen stelt aan verstand en karakter. Hoe hooger het peil rijst waarop een volk zedelijk en verstandelijk staat, des te grooter zal het aantal ook blijken te zijn van hen, die voor het ambt van kiezer geschikt zijn, maar op dit oogenblik is het aantal kiezers eerder te groot dan te klein.

De gekozenen worden steeds slechter van gehalte naarmate het aantal kiezers stijgt en daarmee is die stijging veroordeeld. Niet om de kiezers maar om de gekozenen is het te doen. Gaf het algemeen kiesrecht niet alleen andere, maar ook betere afgevaardigden dan het beperkte dan zou het daardoor reeds voldoende gerechtvaardigd wezen, maar de ervaring heeft overal juist het omgekeerde bewezen.

Wordt eenmaal aangenomen, dat het volk souverein is, dan is algemeen kiesrecht een onafwijsbaar gevolg. Elke beperking van het kiesrecht is dan ongeoorloofd. Militairen, vrouwen, bedeelden, veroordeelden, en alle andere menschen die gewoonlijk worden uitgesloten, hebben evengoed als de andere burgers deel aan de souvereiniteit. Die leer der volkssouvereiniteit leidt dus niet alleen tot algemeen, maar zelfs tot allemans kiesrecht, dat niemand wil en dat nergens

Sluiten