Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den Zondag stil staan. De predikant heeft het dan drukker dan ooit. De kranken moeten ook dien dag worden verzorgd. De hoogovens kunnen niet voor één dag worden uitgedoofd, maar slechts het noodzakelijke moet worden gedaan. Alle openbare arbeid in de eerste plaats moet zooveel mogelijk worden verboden, de ambtenaren en werklieden van staat, provincie en gemeente moeten zooveel mogelijk vrijaf hebben. Het verkeer moet zooveel mogelijk worden ingekrompen, zooals ook in Engeland geschiedt. Het politieke leven moet op den Zondag stilstaan. Geen verkiezingen, geen zittingen van openbare lichamen. De huwelijksafkondigingen op den Zondag moeten vervallen, evenals alle militaire oefeningen in vredestijd. Handel, scheepvaart en industrie moeten op den Zondag rusten en veldarbeid moet alleen geoorloofd zijn, als slecht weer den oogst bedreigt. Het verdient ook overweging de Zondagsrust reeds op den Zaterdagmiddag te doen ingaan, met zorg, dat het loon op Zaterdagmiddag worde uitbetaald, opdat alle inkoopen reeds Zaterdagavond kunnen geschieden. Twee vrije nachten behooren ook bij den vrijen dag. Tegen overdrijving moet worden gewaakt. Aan Israëlieten kan het worden toegestaan sabbath te houden, maar het is niet noodig aan Israëlitische fabrieksarbeiders openbaren arbeid op Zondag toe te staan. De minderheid heeft zich hier naar de meerderheid te voegen. Nederland is een christenland, dat de Israëlieten gaarne verdraagt, maar dat niet, ter wille van vreemdelingen, die hier eenmaal gastvrij zijn opgenomen, de regelen van het huis

kan gaan veranderen. .

Al te groote verdraagzaamheid en toegevendheid zou feitelijk daarop neerkomen, dat de minderheid den toon aangat.

f. Ontucht en Dronkenschap.

Het is een gelukkig teeken des tijds, dat maatregelen, die vroeger ondenkbaar schenen, nu worden genomen. De keuring is bijv. overal afgeschaft en Amsterdam heeft het voorbeeld gegeven met een verbod der bordeelen. Dat de ondeugd de beschutting is der deugd, dat de prostitutie het aan andere vrouwen mogelijk maakt kuisch te leven, zijn groote woorden, die door de ervaring worden gelogenstraft.

Sluiten