Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het individu niet aan de gemeenschap mag worden opgeofferd. Artikel 152 der grondwet stelt als regel, dat er schavergoeding zijn moet, wanneer in 't algemeen belang eigendommen door •het openbaar gezag moeten worden vernietigd of voortdurend of tijdelijk onbruikbaar gemaakt. Alleen de wet kan uitzonderingen op dien regel toestaan, maar zoolang die uitzonderingswet er nog niet is, blijft ook de regel opgeschort. Op het tot stand •komen dier wet moet dus in de allereerste plaats worden aangedrongen. Verder bepaalt datzelfde grondwetsartikel, dat er eene wettelijke regeling zal worden gemaakt voor de schadeloosstellingen bij militaire inundatiën, als de eigenaar wel •eigenaar van het geïnundeerde blijft, maar toch elk genot tijdelijk verliest en die wet is reeds tot stand gekomen.

k. Werkgevers en werknemers.

Eene wettelijke regeling van het arbeidscontract is hoog noodig. De arbeider is niet een werktuig maar een levend mensch; zijn arbeid moet dus niet slechts als koopwaar worden beschouwd. Geen mensch mag zijn medemensch •exploiteeren. Niemand mag van een ondergeschikte iets onredelijks eischen, al is die ondergeschikte ook door armoede gedwongen daartoe bereid. De werkgever moet voor de werknemers doen wat hij kan, zonder zichzelf te gronde te richten of redelijke winsten op te offeren. Er moet tusschen werkgevers en werknemers geen strijd zijn, maar harmonie van belangen. De werkman is de medearbeider van zijn patroon en .als het den patroon beter gaat moet het hem ook beter gaan. Hij heeft er dan belang bij het belang van zijn patroon te behartigen. Het organisch verband tusschen werkgevers en werknemers mag dus nooit verbroken worden. De wetgever mag hen nooit vijandig tegenover elkander stellen Als ieder voor zijne ondergeschikten doet wat hij kan, is de zoogenaamde sociale kwestie reeds half opgelost. Al wat er in het belang van den werknemer gedaan wordt, moet in de eerste plaats van den werkgever uitgaan, maar als de werkgever misbruik maakt van macht, mag de overheid tusschenbeiden treden. De werknemer is in den regel slechts schijnbaar vrij, om de voorwaarden der werkgevers al of niet te aanvaarden. In den regel heeft hij geene keuze en volledige

Sluiten