Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid van contracteeren tusschen werkgevers en werknemers*, leidt slechts tot de heerschappij van het recht van den sterkste..

1. Werkstakingen.

Of werkstaking ooit een doelmatig middel is om tot lotsverbetering te komen, mag zeer worden betwijfeld. De rechtmatigheid evenwel van den maatregel moet worden erkend, zoolang de werkstaking niet met contractbreuk gepaard gaat. Ook niet aan alle menschen kan het recht van werkstaking worden toegestaan. Wat zou er gebeuren als de soldaten het werk konden staken vóór den slag, als alle officieren bij het uitbreken van een oorlog ontslag konden nemen, als de arbeiders in de werven en arsenalen, de telegraphisten de spoorwegarbeiders en de ambtenaren in oorlogstijd tot staking konden overgaan. De regel is evenwel, dat ieder vrij moet zijn het werk te staken, tenzij hij bij voorbaat van dat recht afstand hebbe gedaan. Maar in naam van dezelfdevrijheid, die iedere staker voor zich eischt, moet ook ieder werkman, die door wil blijven werken, krachtig door de overheid worden beschermd. De zoogenaamde onderkruiper kan een zeer achtenswaardig man zijn, al stuurt hij ook de berekening zijner stakende kameraden in dc war, en de eisc-hen der werkstakers zijn volstrekt niet altijd redelijk. De gevallen, dat de werkman den patroon exploiteert, zijn minstens even talrijk als die waarin het omgekeerde geschiedt. De werkman maakt van zijn aantal soms evenveel misbruik als de patroon van zijn geld. Menige werkstaking wordt volkomen in strijd met de goede trouw georganiseerd en draagt een misdadig karakter, zoo zij al niet werkelijk met misdrijf gepaard gaat. Het zijn de beste werklieden niet, die het eerst tot werkstaking overgaan. Menig patroon heeft ook meer zorgen, dan de werklieden in de fabriek. Dezen vragen nooit of de fabrikant wel in staat is hunne eischen in te willigen en beschouwen allesslechts van ééne zijde. In die gevallen zijn het juist de verstandigste, de eerlijkste, de werkzaamste en braafste werknemers, die van werkstaking niets weten willen, en dan is het eene onduldbare tirannie, dat de slechtste elementen de beste overheerschen. Voor werkstaking geldt het

Sluiten