Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herziening mag niet uitvallen in den geest der radicalen en der socialisten, die vooral de kerkelijke armenzorg willen onderdrukken en alleen van de kostbare staatsarmenzorg heil verwachten.

Artikel 8.

Wij wenschen, dat de inrichting van het lager onderwijs, om de toenemende ontkerstening van ons volk tegen te gaan geheel in overeenstemming worde gebracht met den grondtoon van het Nederlandsche volkskarakter en dat, om dat doel te verwezenlijken, wijziging der bestaande onderwijswetten worde voorbereid.

De wetsbepalingen betreffende het middelbaar onderwijs en het gymnasiaal onderwijs eischen dringend herziening.

a. Lager onderwijs.

Het bestaande bevredigt niet meer. De neutraliteit is onhoudbaar gebleken. Neutrale scholen zijn er in werkelijkheid nooit geweest en zullen er ook nooit komen. Het onderwijs op de lagere school moet een beslist godsdienstig karakter krijgen, zooals ook aanvankelijk het doel is geweest. Er zijn ook nog andere grieven. Het onderwijs is veel te hoog opgevoerd. Het lichaam wordt aan den geest opgeofferd. Er zijn te veel vakken en te veel lesuren. De school maakt zich meer en meer van de taak der ouders meester. Het nut van schoolonderwijs wordt schromelijk overdreven. De karaktervorming wordt verwaarloosd. De kinderen worden te weinig aan zich zelf overgelaten en te veel in alles bestierd. Iets anders is het evenwel de gebreken van het bestaande aan te toonen, iets anders een eigen bruikbaar stelsel te ontwikkelen. Wanneer de ChristelijkHistorische Kiezersbond thans geroepen werd de onderwijskwestie op te lossen, hoe zou dan zijn wetsontwerp uitvallen'? Elk stelsel heeft zijn bezwaren. Dat der vrije school levert een groot gevaar op voor de protestanten in Brabant en Limburg door dat dezen in die streken te veel verstrooid zijn om

Sluiten